Puno kasko osiguranje

Puno kasko osiguranje obuhvata pokriće šteta nastalih usled uništenja, oštećenja ili krađe Vašeg motornog vozila.

Do uništenja ili oštećenja vozila može doći usled:

 • raznih događaja na koje ne možete da utičete (npr. vanredni vremenski uslovi, prirodne katastrofe, krađa vozila, nepristojna dela drugih lica i drugi posebni događaji);
 •  usled saobraćajnih događaja za koje sami možete biti odgovorni.

Uz puno kasko osiguranje pokriveni ste za grupu rizika osnovnog auto-kasko osiguranja, kao i za rizike po ponuđenim kombinacijama delimičnog kasko osiguranja, po svom izboru.


Osnovno auto-kasko osiguranje

Osnovno auto-kasko osiguranje predstavlja osiguranje vozila od rizika na koje vozač ne može da utiče:

 • u saobraćaju ili mirovanju: saobraćajne nezgode - prevrnuće, sudar, udar, skliznuće, survavanje u provaliju i slično, pad ili udar nekog predmeta, poplave, bujice ili visoke vode, požar, oluja, grom, grad, snežna lavina;
 • prouzrokovanih akcijom trećih lica: zlonamerni postupci ili obest trećih lica, manifestacije i demonstracije;
 • prouzrokovanih specijalnim događajima: pad vazdušne letilice ili njenih delova, pružanje pomoći trećim licima, namernog oštećenja osigurane stvari u cilju sprečavanja veće štete na stvarima ili ljudima.

Doplatom uz osnovno kasko osiguranje vozila možete osigurati:

 • reklamne i druge natpise, prtljag, putne kolekcije, uzorke robe, alata, dodatnu opremu, uređaje i slično.
 • rizik loma vozila u celini za traktore i radne mašine, kao i radne uređaje kod teretnih vozila, autobusa, priključnih i radnih mašina.

 

U Triglav osiguranju a.d.o. možete ugovoriti osnovno kasko osiguranje sa različitim iznosom franšiza, kod kojeg osiguranik učestvuje u šteti do ugovorenog iznosa - uz nižu premiju osiguranja.

Uz osnovno kasko osiguranje, Triglav osiguranje a.d.o. prema Vašme izboru nudi različite vrste delimičnog kasko osiguranja: 


 • Krađa, teška krađa, razbojnička krađa i razbojništvo, kao i protivpravno oduzimanje vozila sa namerom da se upotrebi za vožnju;
 • Lom ili oštećenje stakla na motornom vozilu;
 • Štete koja nastanu na motornom vozilu neposrednim dodirom divljači i domaćih životinja;
 • Troškovi vuče odnosno prevoza putničkog automobila do prebivališta ili sedišta osiguranika, ukoliko vozilo nije u voznom stanju zbog saobraćajne nezgode ili kvara, kao i troškovi prevoza vozača ili saputnika;
 • Lom, oštećenja ili krađe standardno ugrađenih svetlećih tela i ogledala na motornom vozilu;
 • Usluge i troškovi pomoći na putu itd...


U Triglav Osiguranju a.d.o. za ugovorena pokrića po kombinacijama delimičnog auto kasko osiguranja ne primenjuje se odbitna franžiza (učešće u šteti)  ugovorena za pokriće rizika osnovnog kaska, odnosno delimično kasko osiguranje po izabranim kombinacijama ugovaraju se bez franšize. To se odnosi i na rizik krađe, na koju se ne primenjuje franšiza bez obzira što je ugovorena za rizike osnovnog auto kaska.


Triglav osiguranje a.d.o. takođe nudi da u sklopu kasko polise osigurate:

 • reklamne i druge natpise, prtljag, putne kolekcije, uzorke robe, alat, dodatnu opremu, uređaje i slično.
 • rizik loma vozila u celini za traktore i radne mašine, kao i radne uređaje kod teretnih vozila, autobusa, priključnih i radnih mašina.


Delimično auto-kasko osiguranje

Delimično auto-kasko osiguranje se, uz prethodno ugovorenu polisu osnovnog kaska, može sklopiti tako da su osiguranjem, po raznim kombinacijama obuhvaćeni sledeći rizici:


Pogledajte i...