start portlet menu bar

Integrisan sistem menadžmenta

Display portlet menu
end portlet menu bar
O nama

Integrisan sistem menadžmenta

Vođeni misijom da kroz osiguranje stvaramo sigurniju budućnost, razvijamo nove načine poslovanja koji su osnova našeg odgovornog razvoja, upravljamo rizicima kojima su izloženi klijenti i zaposleni te njihovim ublažavanjem, u Triglav osiguranju posvećeni smo stvaranju novih vrednosti i brizi o budućnosti i životu svojih klijenata i zaposlenih.

Kvalitetno, bezbedno i odgovorno poslovanje nije samo naš cilj, već i osnova daljeg razvoja i napretka. Odražavajući višegodišnje postojanje i stručno iskustvo naših zaposlenih i svih saradnika, nivo kvaliteta naših usluga mora da bude naš imperativ i u isto vreme usaglašen sa najsavremenijim domaćim i svetskim zahtevima i standardima.

Integrisan sistem menadžmenta je sveobuhvatni alat upravljanja koji povezuje elemente poslovnog sistema u jedinstven i celovit sistem upravljanja procesima u Društvu, radi ispunjenja zahteva zainteresovanih strana i ostvarivanja poslovnih ciljeva u skladu sa vizijom i misijom Društva. Kako bi se na najbolji način ispunilo sve pomenuto, utvrdili smo sledeće principe ISM:

•Osnovni ciljevi sistema kvaliteta vezani su za razvoj i isporuku visokokvalitetnih usluga svih vrsta osiguranja, pravovremeno i sa najnižim troškovima. Postizanje ovih ciljeva vodi ispunjenju potreba i očekivanja korisnika i drugih zainteresovanih strana, što je glavni zadatak Društva za čije ispunjenje je potrebno da budu usmerene sve aktivnosti zaposlenih;
•Stalno unapređenje odnosa sa korisnicima i zainteresovanim stranama uz unapređenje poslovnih odnosa i razvoj kanala komunikacija;
•Permanentan razvoj i unapređenje usluga, u potpunosti usaglašen sa potrebama korisnika, zakonskim i drugim zahtevima, međunarodnom regulativom i dobrom poslovnom praksom;
•Pored vrhunskih poslovnih rezultata u svoje prioritete uvrštamo odgovoran odnos prema opštevažećim ciljevima zaštite životne sredine. Svoju opredeljenost za postizanje realnih ciljeva u zaštiti životne sredine promovišemo kroz princip održivog razvoja: koristimo prirodne resurse i materijale odgovorno i samo u neophodnoj meri.
•Kontinualnim obrazovanjem i obukom zaposlenih, podizanjem nivoa znanja, svesti i odgovornosti za kvalitetno obavljanje poslovnih aktivnosti, radi očuvanja i poboljšanja kvaliteta životne sredine, trudimo se da što više širimo i unapređujemo kulturu zaštite životne sredine;
•Dosledna primena svih relevantnih zakona i drugih propisa, kao minimalnih zahteva za uspostavljanje sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu.

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd (Novi Beograd) u svom poslovanju primenjuje zakone, uredbe i akte o zaštiti ličnosti i zaštiti poslovne tajne, a poseduje i sertifikat ISO 27001, koji opredeljuje principe o bezbednosti informacija.

Uvođenjem standarda ISO 10002, pripremili smo bazu za izgradnju dugoročnih i kvalitetnih odnosa sa našim klijentima kroz negovanje prijateljske komunikacije i poverenja. Time smo unapredili operativnu efikasnost, ali i fleksibilnost u pružanju usluga osiguranja. Sve ovo će omogućiti kontinuirano unapređivanje proizvoda, kao i procesa u Društvu na osnovu povratnih informacija dobijenih od klijenata, a samim tim i značajnu komparativnu prednost na veoma konkurentnom tržištu. Cilj dobijenog sertifikata je formiranje sistema specijalizovanog za rad sa klijentima u obradi i rešavanju prigovora za vreme korišćenja usluga Društva. Standard je u potpunosti usmeren ka zadovoljstvu korisnika uslugama osiguranja. Njegov cilj je utvrđivanje i sprovođenje efikasnog i efektivnog načina rešavanja prigovora korisnika usluga osiguranja.

U cilju postizanja stalnog, sistemskog unapređenja vezanog za sva pitanja kvaliteta, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, bezbednosti informacija i postupanje po prigovorima, postavljamo godišnje ciljeve i pratimo njihovu realizaciju. Prilikom postavljanja ciljeva i u objavljivanju svih aktivnosti, rukovodimo se principima društveno odgovornog poslovanja i uzimamo u obzir mišljenja zainteresovanih strana.

Odgovornost je svih zaposlenih da se upoznaju, primenjuju i unapređuju politike svih standarda, kao i da budu svesni svojih uloga u vezi sa poslovanjem Društva. Svaki zaposleni ima pravo i obavezu da preispita one odluke i akcije nadređenih za koje smatra da vode ka narušavanju prepoznatljivosti Društva na tržištu.


AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Beograd, 26.03.2018.


Complementary Content
${loading}