Avtomobilsko zavarovanje
Osebno zavarovanje
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Prijava spremembe 340 KB
Prijava spremembe PDPZ 289 KB
Zahteva za priključitev/izključitev ali spremembo dodatnih zavarovanj 416 KB
Soglasje za direktno bremenitev - SEPA 120 KB
Soglasje za elektronsko poslovanje za življenjska in pokojninska zavarovanja 246 KB
Zahteva za obnovitev življenjskega zavarovanja 369 KB
Zahteva za spremembo zavarovalca 396 KB
Obrazec za uskladitev podatkov v skladu z zakonom ZPPDFT-1 241 KB
Zahteva za podaljšanje zavarovalne dobe ob doživetju NŽZ 709 KB
Izjava o zastavi zavarovalne police 210 KB
Prijava finančne spremembe po zavarovalni polici 314 KB
Prijava izgubljene police / Zahtevek za izdajo dvojnika police 188 KB
Izjava o politični izpostavljenosti za dodatna pokojninska zavarovanja 127 KB
Upitnik o poreskim obavezama u SAD za fizička lica 1,317 KB
Zahtevek za mirovanje ali zadržanje sredstev individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 128 KB
Zahtevek za spremembo naložbene politike člana skupine kritnih skladov Triglav PDPZ 119 KB
Zahtevek za spremembo osebnih podatkov in/ali naslova člana za dodatna pokojninska zavarovanja 108 KB
Zahtevek za spremembo upravičencev za dodatna pokojninska zavarovanja 117 KB
Zahtevek za spremembo višine premije člana individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 143 KB
Obrazac za identifikaciju funkcionera 965 KB
Prijava nastupanja teške bolesti 221 KB
Prijava nezgode 215 KB
Prijava nezgode PIO 208 KB
Prijava osiguranog slučaja - doživljenje 200 KB
Prijava osiguranog slučaja - isplata matematičke rezerve 200 KB
Prijava osiguranog slučaja iz ličnih osiguranja - smrt osiguranog lica 306 KB
Prijava osiguranog slučaja - otkup/predujam iz životnih osiguranja 202 KB
Prijava osiguranog slučaja - rođenje deteta 219 KB
Prijava smrtnog slučaja (penzioneri) 285 KB
Premoženjsko zavarovanje
Zavarovanje potovanj v tujino
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Prijava štete PUTNO OSIGURANJE 567 KB
Zavarovanje odpovedi turističnih potovanj
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Prijava štete PUTNO OSIGURANJE 567 KB

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

OBAVEŠTAVANJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Akcionarsko društvo za osiguranje „Triglav Osiguranje“ Beograd, sa registrovanim sedištem na adresi Novi Beograd, Milutina Milankovića 7a (dalje: Triglav), kao rukovalac Vašim podacima o ličnosti, obaveštava sve potencijalne poslovne saradnike i korisnike usluga osiguranja o načinu i svrsi obrade i korišćenja podataka o ličnosti, kao i o pravima lica na koja se podaci odnose, a u smislu odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 – dalje: „Zakon“):

Podaci koji bi se obrađivali:
U svom poslovanju, Triglav može prikupljati, čuvati i koristiti (obrađivati) sledeće vrste Vaših podataka o ličnosti:
 • Opšte identifikacione podatke i kontakt podatke, podatke navedene u ugovoru o osiguranju, ponudi, predugovornom obaveštenju i/ili drugim dokumentima koji su neraskidivo povezani sa ugovorom o osiguranju (prilozi, ponude, upitnici i sl.);
 • Podatke o osiguranim slučajevima i podatke potrebne za procenu osiguravajućeg pokrića;
 • Podatke koje osiguravajuće društvo pribavi u komunikaciji sa ugovaračem osiguranja/osiguranikom ili trećim licem (npr. kod nagradnih igara, događaja koje organizuje osiguravajuće društvo, registracije i korišćenja mobilnih aplikacija, korišćenja internet aplikacija Triglava itd.);
 • Podatke o datoj saglasnosti odnosno pristanku;
 • „Posebne vrste podatka“ kao što su podaci iz lekarskih nalaza, podaci iz Vaših medicinskih zahteva, podaci o Vašem fizičkom i psihičkom zdravlju ili zdravstvenom stanju;
 • Kao i druge podatke ukoliko za to postoji pravni osnov.

Svrha i pravni osnov prikupljanja i dalje obrade podataka:

Triglav prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti u različite zakonom dozvoljene svrhe. U pojedinim situacijama Vaši podaci prikupljaju se uz Vaš pristanak, dok u drugim situacijama postoji zakonski, ugovorni ili drugi osnov za njihovo prikupljanje.

Svrhe u koje Triglav prikuplja i obrađuje Vaše podatke mogu biti sledeće:

 • Zaključivanje i izvršavanje ugovora o osiguranju;
 • Zaključivanje i izvršavanje ugovora o pozajmici (osnov je ugovor o životnom osiguranju);
 • Informisanje o proizvodima i uslugama Triglava (direktni marketing);
 • Sprečavanje i otkrivanje prevara, pranja novca i finansiranja terorizma;
 • Izvršavanje zakonskih obaveza Triglava;
 • Raspodela rizika putem reosiguranja i saosiguranja, i drugo.

Za pojedine prethodno navedene svrhe, Triglav vrši prikupljanje i obradu Vaših podataka na osnovu zakona, odnosno ugovora, na osnovu Vašeg pristanka, a za obradu posebnih vrsta podataka o ličnosti na osnovu Vaše izričite saglasnosti odnosno izričitog pristanka.

Svaki pristanak za obradu Vaših podataka o ličnosti koji ste dali Triglavu možete opozvati u bilo kom momentu. Od tog trenutka Triglav neće vršiti obradu Vaših podataka koja se zasnivala na pristanku, ali to neće uticati na zakonitost obrade podataka koja je vršena na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja.

Međutim, Triglav može prikupljati i obrađivati Vaše podatke i bez Vaše saglasnosti – naime, ako su takvo prikupljanje i obrada neophodni za:

 • Izvršavanje ugovora u kojem ste Vi ugovorna strana ili kako bi se pre zaključenja ugovora, na Vaš zahtev, preduzele radnje potrebne za njegovo zaključenje (npr. izrada ponude);
 • Poštovanje pravnih obaveza Triglava (npr. obaveza definisanih Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u vezi sa razmenom informacija o finansijskom poslovanju stranke);
 • Zaštitu Vaših životno važnih interesa ili životno važnih interesa drugog fizičkog lica;
 • Izvršavanje poslova u javnom interesu ili pri izvršavanju zakonom propisanih ovlašćenja Triglava (npr. dostavljanje dokumentacije pravosudnim organima u svrhu vođenja postupka);
 • Ostvarivanje legitimnih interesa Triglava ili treće strane, osim u slučaju kada Vaši pojedinačin interesi, prava i slobode imaju prednost nad legitimnim interesom Triglava ili treće strane. Dakle, pravni osnov obrade može biti i naš legitimni interes, kao na primer, u sledećim slučajevima:
  • tehničko održavanje naše internet stranice i usluga u cilju obezbeđivanja bezbednosti internet stranice i srodnih usluga i sprečavanja zloupotrebe,
  • upravljanje odnosima sa klijentima (npr. pružanje informacija u vezi sa ugovorom i u svrhu obezbeđivanja dodatnih popusta i pogodnosti, izdavanje vaučera za plaćanje premije, nagrađivanje lojalnosti klijenta reklamnim poklonima itd.),
  • praćenje zadovoljstva klijenata i kontaktiranje pojedinaca radi obavljanja intervjua,
  • dopuna uobičajene poslovne komunikacije marketinškim sadržajima (npr. štampanje aktuelnih ponuda osiguranja i usluga),
  • otkrivanje i sprečavanje prevara u osiguranju,
  • razmena podataka unutar Triglav grupe u administrativne svrhe i sl.

Način korišćenja podataka:

Triglav koristi i obrađuje prikupljene podatke na načine koji podrazumevaju sledeće radnje: prikupljanje, beleženje, prepisivanje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, čuvanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje, objavljivanje, širenje, snimanje, organizovanje, čuvanje, prilagođavanje, otkrivanje putem prenosa ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmeštanje i na drugi način činjenje nedostupnim, kao i sprovođenje drugih radnji u vezi sa navedenim podacima. Obrada se vrši automatski, poluautomatski i ručno.

O prikupljenim podacima, Triglav vodi evidenciju radnji obrade podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

Informacije o primaocima podataka, kategorijama korisnika podataka i kategorijama obrađivača:

Triglav ulaže posebne napore kako bi osigurao da se Vaši podaci o ličnosti prikupljaju i obrađuju na način koji je u skladu sa prethodno navedenim svrhama. Kako bi se iste ostvarile, Triglav u pojedinim situacijama mora Vaše podatke o ličnosti učiniti dostupnim trećim licima odnosno licima koji sa Vašim podacima dalje postupaju kao rukovaoci ili obrađivači, kao što su npr. državni organi, saosiguravači, reosiguravači, posrednici i zastupnici u osiguranju, pružaoci zdravstvenih usluga, istražitelji prevara, Narodna banka Srbije, banke, advokati i sl.

Takođe, Triglav može Vaše podatke o ličnosti učiniti dostupnim trećim licima, primera radi u slučaju bilo kog planiranog ili izvršenog postupka reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog ulaganja, prenosa ugovora, prenosa ili drugog raspolaganja bilo kojim delom poslovanja, imovine ili akcija Triglava (uključujući stečajni ili drugi sličan postupak) ili u drugim slučajevima ispunjavanja pravnih obaveza.

Kategorije korisnika prikupljenih podataka i kategorije obrađivača možete videti u posebnim odeljcima naše Politike privatnosti.

Vaše podatke obrađivaće pored radno angažovanih ovlašćenih zaposlenih u Triglavu i obrađivači, a u skladu sa ugovorom o obradi podataka o ličnosti, koji će u svemu osigurati bezbednost Vaših podataka, poštujući zakonski okvir u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Triglav ni u kojem slučaju neće Vaše podatke činiti dostupnim licima koja nemaju ovlašćenje za obradu Vaših podataka o ličnosti.

Vaša prava u slučaju nedozvoljene obrade podataka:

Obrada podataka nije dozvoljena ako:

 • ne postoji punovažan pristanak za obradu ili se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;
 • se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez pružanja informacije o toj drugoj svrsi obrade , kao i svih ostalih bitnih informacija propisanih Zakonom;
 • svrha obrade nije jasno određena;
 • je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;
 • je način obrade nedozvoljen;
 • je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;
 • su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;
 • je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.

Pravo na brisanje podataka imate ako:

 • svrha obrade nije jasno određena;
 • je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;
 • ostvarena je svrha obrade, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;
 • je način obrade nedozvoljen;
 • podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;
 • je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;
 • se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona.

Pravo na prekid i privremenu obustavu obrade imate ako ste osporili tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

U odnosu na Vaše podatke o ličnosti koje Triglav prikuplja i obrađuje, na osnovu važećih propisa u vezi sa zaštitom podatka o ličnosti, imate sledeća prava:

 • Pravo na informisanje o tome koje Vaše podatke Triglav poseduje, od koga su ti podaci prikupljeni, svrhu obrade tih podataka, informacije o rukovaocima i obrađivačima navedenih podataka i licima kojima navedeni podaci mogu biti dostupni;
 • Pravo na pristup Vašim podacima i ispravku Vaših podataka, kako biste osigurali da su podaci kojima Triglav raspolaže istiniti, tačni i ažurni;
 • Pravo na brisanje Vaših podatka koje Triglav obrađuje, ako ti podaci više nisu nužni za ostvarivanje gore navedenih svrha obrade, a protekao je rok u kome se čuvaju podaci;
 • Pravo na ograničenje obrade Vaših podataka u slučajevima predviđenim važećim propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti;
 • Pravo prenosivosti – imate pravo da primite Vaše podatke u strukturisanom obliku kako biste iste preneli drugom rukovaocu;
 • Pravo prigovora (pritužbe) – imate pravo da uložite prigovor na obradu Vaših podataka Triglavu ili nadležnom organu - Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podatka o ličnosti;
 • Pravo da opoziv pristanaka za obradu Vaših ličnih podataka u slučajevima kad se takvi podaci prikupljaju i obrađuju isključivo na osnovu Vaše saglasnosti odnosno pristanka.

Zahtev za ostvarivanje navedenih prava preporučujemo da uputite Triglavu popunjavanjem odgovarajućeg obrasca, koji je dostupan na prodajnim mestima Triglava, kao i na internet stranici www.triglav.rs

Zahtev možete podneti:

 • pisanim putem neposredno u svakoj našoj poslovnoj jedninici, a popis svih poslovnih jedninica nalazi se na internet stranici www.triglav.rs;
 • putem pošte na adresu: Triglav osiguranje a.d.o. Beograd, Milutina Milankovića 7a, 11070 Beograd, sa naznakom: Za lice ovlašćeno za zaštitu podataka o ličnosti ili
 • elektronskom poštom na e-mail: dpo@triglav.rs.

Triglavu možete u svakom trenutku uložiti i prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti za potrebe direktnog marketinga, nakon čega ćemo bez odlaganja prestati sa obradom podataka u navedenu svrhu.

Prigovor možete uputiti i na obradu Vaših podataka o ličnosti koja je neophodna za izvršavanje poslova u javnom interesu ili pri izvršavanju zakonom propisanih ovlašćenja Triglava ili za potrebe ostvarivanja legitimnih interesa Triglava, nakon čega Triglav više neće obrađivati Vaše podatke, osim ukoliko je pozitivnim propisima uređeno drugačije. Ako smatrate da je došlo do povrede Vaših podataka o ličnosti ili kršenja Vaših prava, imate pravo da se pritužbom obratite i nadležnom nadzornom organu – Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.


Ostale informacije bitne za obradu Vaših podataka:

 • Triglav čuva Vaše podatke o ličnosti do isteka zakonskog roka čuvanja, odnosno dok za to postoji legitiman interes, ili važeća saglasnost / pristanak. Dakle Triglav neće čuvati Vaše podatke duže nego što je to nužno i zakonito.
 • Podaci mogu biti izneti iz Republike Srbije u državu članicu Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope, države, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodne organizacije za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite, kao i u treće zemlje na način i po postupku predviđenim zakonom. U slučaju da je prenos vaših podataka o ličnosti u treće zemlje ili međunarodne organizacije neophodan, pre prenosa podataka pažljivo ćemo proveriti da li takav prenos ima odgovarajući pravni osnov i zaštitne mere (postojanje adekvatne odluke, postojanje obavezujućih poslovnih pravila, odobreni mehanizmi sertifikacije, korišćenje takozvanih standardnih ugovornih klauzula).
 • Društvo preduzima sve odgovarajuće organizacione, tehničke, elektronske i kadrovske mere kako bi zaštitilo prikupljene podatke o ličnosti, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti kao i standardima koji se primenjuju na polju obezbeđenja fizičke i informacione sigurnosti podataka. Prikupljeni podaci imaju tretman poverljivih informacija. Pristup podacima imaju samo zaposleni koji treba da budu upoznati sa podacima, s obzirom na vrstu posla koji obavljaju i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.
 • Sve ostale informacije u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti možete poronaći u našoj Politici privatnosti