Osiguranje pokretne tehnike

Predmet osiguranja mogu biti:


  • prenosivi instrumenti, uređaji i aparati (mehanički, hidraulički, pneumatski, električni, optički, elektronski instrumenti, laserski, ultrazvučni i izotopski uređaji) i
  • prenosivi izvori i pretvarači energije, koji služe za napajanje osigurane prenosne tehnike ili u druge svrhe.

Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od oštećenja, uništenja ili nestanka osigurane stvari:


  • za vreme prevoza ili prenosa;
  • za vreme upotrebe, kao i za vreme uskladištenja, od osnovnih i dopunskih opasnosti nezgoda u pogonu;
  • kao greške u konstrukciji, materijalu i izradi;
  • usled provalne krađe i razbojništva.


Pogledajte i...