start portlet menu bar

Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Display portlet menu
end portlet menu bar
O nama

Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

„Triglav Osiguranje“ a.d.o. Beograd u skladu s odredbama važećeg Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma kod obavljanja poslova životnih osiguranja obavezan je da sprovodi radnje i mere za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kojima će sprečavati, odnosno bitno ograničavati, mogućnosti zloupotrebe u okviru Društva, kao i proizvoda bilo za pranje novca, bilo za finansiranje terorizma.

Pranjem novca, u smislu zakona, smatra se:

1. Konverzija ili prenos imovine stečene izvršenjem krivičnog dela;
2. Prikrivanje ili netačno prikazivanje prave prirode, porekla, mesta nalaženja, kretanja, raspolaganja, vlasništva ili prava u vezi sa imovinom koja je stečena izvršenjem krivičnog dela;
3. Sticanje, držanje ili korišćenje imovine stečene izvršenjem krivičnog dela.

Finansiranjem terorizma smatra se obezbeđivanje ili prikupljanje imovine ili pokušaj njenog obezbeđivanja ili prikupljanja, u nameri da se koristi ili sa znanjem da može biti korišćena, u celosti ili delimično:

1. Za izvršenje terorističkog akta;
2. Od strane terorista;
3. Od strane terorističkih organizacija.

Pod finansiranjem terorizma smatra se i podstrekavanje i pomaganje u obezbeđivanju i prikupljanju imovine, bez obzira da li je teroristički akt izvršen i da li je imovina korišćena za izvršenje terorističkog akta.


Osnovna mera za sprečavanje i otkrivanje pranja novca ili finansiranje terorizma jeste sprovođenje pažljive kontrole klijenata ili korisnika sredstava iz životnog osiguranja i drugih poslovnih partnera, odnosno utvrđivanje i provera njihovog identiteta na osnovu verodostojnih dokumenata, procena informacija o svrsi i nameni poslovnog odnosa, pribavljanje i procena verodostojnosti informacija i poreklu imovine, redovno praćenje aktivnosti stranke kao i pribavljanje drugih dokumenata i informacija u skladu sa Zakonom, prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa i u toku trajanja istog.  


Uprava za sprečavanje pranja novca


FATCA

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), tj. američki Zakon o ispunjavanju poreskih obaveza vlasnika računa u inostranstvu, odnosi se na set propisa Sjedinjenih Američkih Država koji su doneti u cilju borbe protiv utaje poreza. Ovim propisima se predviđa da strane finansijske institucije i drugi finansijski posrednici učestvuju, kroz dostavljanje podataka, u sprečavanju izbegavanja plaćanja poreza od strane američkih državljana ili rezidenata koji svoja finansijska sredstva drže u neameričkim finansijskim institucijama i na stranim računima.

 

Vlada Republike Srbije je 10. aprila 2019. godine potpisala sa Vladom Sjedinjenih Američkih Država „Sporazum sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATCA propisa, sa Aneksom I i Aneksom II“, tzv. Sporazum za primenu FATCA.

 

Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATCA propisa (Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 16 od 27. decembra 2019).

 

Triglav osiguranje a.d.o. kao članica Grupe Triglav je prepoznala važnost FATCA propisa i uskladila je svoje poslovanje sa FATCA zahtevima. Shodno navedenom Sporazumu, Triglav osiguranje a.d.o. će prikupljati propisane informacije i dostavljati ih Upravi za sprečavanje pranja novca, koja je ovlašćena za za dostavljanje podataka SAD.


Complementary Content
${loading}