Podatak o ličnosti – svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj (JMBG), podatak o lokaciji, identifikator u elektronskim komunikacionim mrežama ili jedan, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Rukovalac – fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje.

Radnje obrade (obrada podataka) – svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su: prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje (čuvanje), upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Primaoci – fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade.


 


Posebne vrste podataka o ličnosti – rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, genetski podaci, biometrijski podaci, podatak o zdravstvenom stanju ili podatak o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji, kao i podaci o ličnosti koji se odnose na krivične presude, kažnjiva dela i mere bezbednosti.

Obrađivač – fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.

Zajednički rukovaoci –dva ili više rukovaoca koji zajednički određuju svrhu i način obrade, smatraju se zajedničkim rukovaocima. Zajednički rukovaoci na transparentan način određuju odgovornost svakog od njih za poštovanje obaveza propisanih ZZPL, a posebno obaveza u pogledu ostvarivanja prava lica na koje se podaci odnose i ispunjavanja njihovih obaveza da tom licu pruže informacije u skladu sa ZZPL. Ove odgovornost uređuju se sporazumom zajedničkih rukovaoca, osim ako je ova odgovornost propisana zakonom koji se primenjuje na rukovaoce. Complementary Content
${loading}