Osiguranje od automobilske odgovornosti je obavezno i mora da ga ima svako registrovano vozilo.

Ukoliko upotrebom motornog vozila prouzrokujete štetu imovine trećim licima (uništenje ili oštećenje vozila, kuće, ograde...) ili ih dovedete do telesnih povreda, narušenog zdravlja ili smrti, materijalnu i nematerijalnu štetu oštećenoj strani nadoknađuje osiguravajuća kuća. Na taj način Vi ste osigurani od finansijskih gubitaka.

Na osnovu Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju najniže sume osiguranja na koje može biti ugovoreno osiguranje od autoodgovornosti iznose:

  • za štetu na licima, po jednom štetnom događaju, bez obzira na broj oštećenih lica 1.000.000 evra;
  • za štetu na stvarima, po jednom štetnom događaju, bez obzira na broj oštećenih lica 200.000 evra.

Osiguravajuće pokriće se pruža za štete nastale na teritoriji Republike Srbije, država članica Evropske unije, teritoriji država članica Sistema međunarodne karte osiguranja ili država čiji je nacionalni biro osiguranja potpisnik Multilateralnog sporazuma, bez plaćanja dodatne premije.

ZELENI KARTON

Osiguranje važi i u inostranstvu. Ukoliko putujete u Rusiju, Belorusiju, Ukrajinu, Moldaviju, Tursku, Izrael, Iran, Makedoniju, Albaniju, Tunis i Maroko, neophodno je da posedujete zeleni karton kao potvrdu da za to vozilo imate zaključenu polisu osiguranja od autoodgovornosti. Njega može da izda osiguravajuća kuća kod koje ste osigurali Vaše vozilo.

Nikada nije dovoljno opreza! Zato, pored polise osiguranja od autoodgovornosti preporučujemo da ugovorite i osiguranje vozača i putnika od auto-nezgode, kao i kasko osiguranje Vašeg vozila.


EVROPSKI IZVEŠTAJ O SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI

 

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi se popunjava prilikom sudara u slučajevima koji ne zahtevaju obavezan dolazak policije na uviđaj i neophodno je da bude potpisan od strane svih vozača, učesnika. To omogućava da se ispostavi odštetni zahtev osiguravajućoj kući, po osnovu osiguranja od autoodgovornosti.

Pogledajte i...