Objašnjenja u vezi telefonskog marketinga

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ( u daljem tekstu: Zakon), Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd pruža Vam informacije u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti, u oblasti telefonskog marketinga.

Obavljanje zastupanja u osiguranju i telefonskog marketinga u ime i za račun Triglav Osiguranja a.d.o. Beograd

Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Triglav), sarađuje sa poslovnim partnerima koji u ime i za račun Triglava obavljaju telefonski marketing i poslove zastupanja u osiguranju. U tu svrhu sa svakim poslovnim partnerom zaključujemo ugovor o zastupanju u osiguranju  i ugovor o obradi podataka o ličnosti.

Pre nego što se odlučimo za uspostavljanje poslovne saradnje u tu svrhu, proveravamo da li potencijalni poslovni partner daje dovoljne garancije u pogledu zaštite podataka o ličnosti i identifikujemo vrste podataka o ličnosti koje poslovni partner može da obrađuje za potrebe telefonskog marketinga.

Pomno pratimo rad poslovnih partnera.

Koji podaci o ličnosti se obrađuju i kako ih poslovni partner – provajder telefonskog marketinga – dobija?

Triglavov poslovni partner po pravilu može da obrađuje sledeće podatke o ličnosti  prilikom sprovođenja direktnog telefonskog marketinga u odnosu na Vas:

ime, prezime, adresa i broj telefona, kada je ova informacija objavljena u Telefonskom imeniku  i pored broja telefona nema zabrane obavljanja komercijalnih poziva;

informacije dobijene direktno od Vas prilikom zaključivanja ili izvršenja ugovora o osiguranju;

• informacije koje ste mu/joj dali prilikom pozivanja na broj telefona koji je dobio u skladu sa gore navedenim aktivnostima.

Triglav ne dostavlja poslovnim partnerima sve podatke o ličnosti klijenata, u svrhu telefonskog marketinga, već:

• podatke o primljenim opozivima pristanka za direktni marketing od strane fizičkih lica Triglavu,

• podatke koje je ugovorni obrađivač već primio od vas kao što je prethodno navedeno, ali samo u vezi sa propisanim obavezama i u obimu utvrđenom Zakonom o osiguranju.

Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd  je deo Grupe Triglav i samostalni rukovalac podacima o ličnosti

Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd, Milutina Milankovića 7a, Novi Beograd, je samostalni rukovalac podacima o ličnosti.

Prigovor protiv obavljanja telefonskog marketinga

U svakom trenutku možete se usprotiviti korišćenju podataka o ličnosti u svrhu direktnog telefonskog marketinga putem pisanog zahteva upućenog na adresu: Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd, Milutina Milankovića 7a, 11070 Novi Beograd ili korisnickicentar@triglav.rs ili putem online formulara dostupnog na sajtu www.triglav.rs.

Upozorenje o nepoštenoj poslovnoj praksi u telefonskom marketingu

Ukoliko ste otkrili bilo koje neprikladno ponašanje ili nepoštenu poslovnu praksu, molimo vas da nas odmah obavestite na korisnickicentar@triglav.rs.

 


Complementary Content
${loading}