Može li se promeniti korisnik osiguranja?

Ugovarač  za vreme trajanja osiguranja ima pravo da promeni korisnika, osim ako se tog prava nije odrekao. Ako ugovarač i osigurana osoba nisu jedna te ista osoba, za promenu korisnika potrebna je saglasnost osigurane osobe.