Šta postižete ovim osiguranjem?

Osiguranjem useva i plodova postižete ekonomsku zaštitu od opasnosti (rizika) kojima su izloženi tokom godine.