Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Na osnovu odredbi važećih Zakona o osiguranju, Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o oglašavanju, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti kao i Pravilnika o merama i postupcima za zaštitu podataka o ličnosti Triglav Osigurnja a.d.o. Beograd broj 433/2014/KO – 2 od 27.08.2014. godine dajem sledeću

S A G L A S N O S T

 

Dajem svoj pristanak da Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd može moje lične podatke obrađivati u svrhu vlastite evidencije kao i u svrhe provere identiteta. Svojeručnim potpisom dajem saglasnost da  na svoj lični pretplatnički mobilni telefon ili adesu elektronske pošte, kao i na kućnu adresu, primam obaveštenja o  promotivnim aktivnostima i uslugama Triglav Osiguranja a.d.o. Beograd.

 

Ova saglasnost se može opozvati u bilo kom momentu pismenim putem na adresu sedišta Triglav Osiguranja a.d.o, Milutina Milankovića 7a, Beograd. Obrada podataka je nedozvoljena posle opoziva pristanka.

 

Lice koje je dalo ovu saglasnost ima prava u slučaju nedozvoljene obrade u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Spoljni korisnici podataka su Narodna banka Srbije, ovlašćena revizorska kuća  i drugi organi u skladu sa zakonom.

 

Ova saglasnost važi 3 (tri) godine od datuma upisanog na ovom dokumentu.