Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

JAVNA NABAVKA

8. 9. 2020

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA EVIDENTIRANJE ARHIVSKE KNJIGE

 

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd, kao deo Triglav grupe koja je lider u polju osiguranja na području Adria regije, ima potrebu za ažuriranjem Arhivske knjige. S tim u vezi pozivamo sva zainteresovana stručna lica da dostave ponudu za pružanje usluge ažuriranja Arhivske knjige. Ponuda treba da sadrži sledeće stavke:

  • izrada arhivske knjige Akcionarskog drustva za osiguranje Triglav,
  • obeležavanje arhivskog depoa u poslovnoj zgradi Triglav osiguranja u skladu sa arhivskom praksom
  • izdvajanje bezvrednog registraturskog materijala i izrada popisa za izlučivanje u skladu sa Listom kategorija i Zakona o računovodstvu
  • pružanje stručne pomoći zaposlenim licima u Triglav osiguranju koji su neposredno zaduženi za arhivsku građu i registraturski materijal.

              

Za odabir najpovoljnijeg ponuđača uzećemo u obzir:

- Cenu,

- Rok izrade Arhivske knjige i

- Kvalifikacije i reference ponuđača.

 

Ponuda treba da ima izraženu cenu za svaku stavku pojedinačno iz upita  kao i ukupnu cenu. Cenu izrade Arhivske knjige izraziti u dinarima sa PDV-om. Prilikom formiranja cene uzeti u obzir sve troškove (materijal, radna snaga...). Sa izabranim ponuđačem biće potpisan ugovor o poslovno tehničkoj saradnji. 
 

Pod izradom arhivske knjige podrazumeva se, izrada Arhivske knjige u elektronskoj formi koja obuhvata svu arhivsku gradja i registraturski materijal nastao u radu Triglav osiguranja, kao i svih njegovih pravnih prethodnika od osnivanja do zaključno sa 2019. godine. Arhivsku knjigu izraditi u skladu sa svim zakonskim propisima koji regulišu.
 

Plaćanje će se vršiti na osnovu isporučene izradjene jedinstvene evidencije arhivske gradje i registraturskog materijala – arhivske knjige, prema pozitivnim propisima koji regulišu arhivsko poslovanje u elektronskoj formi.

Rok završetka posla  je rok izrade arhivske knjige i svih ostalih  traženih  usluga.

 

Za sve dodatne informacije molimo vas da nam se obratite putem ovog email-a.

 

Molimo vas da najkasnije do 18.09.2020. godine do 15:00 časova dostavite vašu ponudu putem email-a na adresu nabavke@triglav.rs

 

Share on Google+