Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Ponuda za odlaganje plaćanja dospelih premija osiguranja

25. 3. 2020

Imajući u vidu vanredno stanje usled pandemije virusa Covid-19 i mogućnost suočavanja sa teškoćama u plaćanju obaveza po osnovu ugovora o osiguranju kojima je predviđeno periodično plaćanje premije, obaveštavaju se:

 

Ugovarači osiguranja u starijoj životnoj dobi, kojima je upućena zabrana kretanja tokom celog dana, kao i oni ugovarači osiguranja koji su ostali bez redovnih prihoda ili su im redovna primanja znatno smanjena tako da više nisu u mogućnosti da za vreme trajanja vanrednog stanja izmire svoje obaveze po osnovu ugovora o osiguranju, da obaveze premiju osiguranja, dospelu u periodu trajanja vanrednih mera zbog epidemije, mogu izmiriti po prestanku vanrednog stanja.

 

Odloženo plaćanje dospelih obaveza neće za posledicu imati obračunavanja zatezne kamate, niti  uticaja na ostvarivanje prava iz predmetnih ugovora o osiguranju.

 

Ukoliko želite da odložite plaćanje dospelih premija osiguranja molimo vas da se obratite Društvu:

 

Dobro je da znate:

  • ponuda za odlaganje odnosi se samo na ugovore o osiguranju kojima je ugovoreno periodično plaćanje premije i koji su zaključeni do dana 16.03.2020. godine
  • plaćanje premija osiguranja koje su dospele na naplatu zaključno sa danom 15.03.2020. godine ne može se odložiti i ovu premiju potrebno je regularno izmiriti
  • u slučaju odlaganja plaćanja, Društvo ne obračunava zateznu kamatu na premiju koja je dospela za vreme trajanja vanrednog stanja a koja nije izmirena
  • Društvo neće zahtevati od ugovarača osiguranja naknadu bilo kakvih troškova u vezi sa sprovođenjem ove preporuke i pravo na odlaganje plaćanja ostvarivaće se na osnovu zahteva ugovarača osiguranja koji je pristigao na označenu mail adresu, bez zaključivanja posebnog aneksa ugovora o osiguranju.

 

Share on Google+