Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje plovnih objekata na unutrašnjim vodama

Osiguravač osigurava trup broda, njegove motore – mašine, uređaje i opremu, redovne zalihe goriva, maziva i ostalog materijala, kao i zalihe hrane i pića potrebne za posadu broda, ako u polisi osiguranja nije drugačije dogovoreno.

 

Osiguranje pokriva:

Fizički gubitak i oštećenje nastalo na trupu i opremi osiguranog broda zbog:

a) oluje, brodoloma, nasukanja, potonuća, sudara, udara, udara o dno, baraterije kapetana i posade i drugih vanrednih događaja, koji su u vezi sa plovidbom,

b) ukrcaja, iskrcaja ili prekrcaja tereta ili goriva,

c) eksplozije, požara, udara groma,

d) nezgode pri dokovanju, kod uplovljavanja ili isplovljavanja iz navoza, pri izvlačenju ili dizanju na obalu ili porinuću odnosno spuštanju u vodu i u vremenu dok se brod nalazi u doku ili na navozu,

e) provalne krađe, štetnih postupaka trećih lica ili neovlašćene posluge brodom.

 

Fizički gubitak i oštećenje , koje nastane na pogonskom motoru, mašinskim uređajima, osovini vijka i vijku osiguranog broda zbog: potonuća, nasukanja, sudara, udara, udara o dno ili drugi objekat u ili na vodi, požara, udara groma, eksplozije, pada letilice i provalne krađe.

 

Ako zbog ostvarenja osiguranih rizika dođe do fizičkog gubitka ili oštećenja broda, osiguranjem su pokrivene štete i troškovi, koji su nastali kao posledica:

1. potpunog gubitka broda,

2. delimičnog gubitka i oštećenja broda,

3. troškova spasavanja,

4. troškova neposredno prouzrokovanih nastupanjem osiguranog slučaja,

5. nagrada za spasavanje,

6. troškova utvrđivanja i likvidacije štete, koja je pokrivena osiguranjem,

7. zajedničke (generalne) havarije.