Posebna osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja

Osiguranje davalaca krvi od posledica nesrećnog slučaja

Davaoci krvi su osigurani bez obzira na zdravstveno stanje, opštu radnu sposobnost i starost osim lica, koja su prema opštim uslovima u svakom slučaju isključena iz obaveze osiguravača.

 

Osobe je moguće osigurati u slučaju sledećih opasnosti:

 • smrti usled nezgode,
 • invaliditet,
 • troškovi lečenja,
 • dnevna naknada,
 • bolnički dan.

 

Dobrovoljno osiguranje putnika u javnom prevozu (tiket polise) od posledica nesrećnog slučaja

Ugovarač osiguranja može biti preduzeće odnosno organizacija koja je ovlašćena za prevoz putnika.

 

Putnikom u javnom prevozu smatra se lice koje putuje ili namerava da putuje i u tu svrhu je kupilo kartu sa polisom osiguranja.

 

Putnikom se ne smatra lice koje je zaposleno u prevoznom sredstvu.

 

U osiguranje su uključene nezgode koje nastanu tokom vožnje, ulaska i izlaska iz prevoznog sredstva, na stajalištu ili drugom prostoru koji je namenjen punicima.

 

Putnici u javnom avionskom prevozu ne mogu se osigurati po ovoj premijskoj grupi.

 

Osobe je moguće osigurati u slučaju sledećih opasnosti:

 • smrti usled nezgode,
 • invaliditet,
 • oštećenje ili uništenje prtljaga.

 

Osiguranje članova planinarskih organizacija od posledica nesrećnog slučaja

Osiguravaju se članovi planinarskih društava i planinarskog saveza u slučaju sledećih opasnosti

 • smrti usled nezgode,
 • invaliditet,
 • troškovi spašavanja.

 

Uslov za zaključenje osiguranja je da se osiguraju svi članovi pojedine planinarske organizacije.

 

Ugovarač osiguranja može biti planinarsko društvo, planinarski savez i sl.

 

Maksimalna suma osiguranja za smrt usled nezgode je 240.000 dinara;

 

Maksimalna suma osiguranja za troškove spašavanja je 480.000 dinara.