Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje učenika i studenata od posledica nesrećnog slučaja

Osiguranje je namenjeno učenicima osnovnih, srednjih i stručnih škola, kao i studentima visokoškolskih i univerzitetskih studija.

Osobe je moguće osigurati u slučaju sledećih opasnosti:

  • smrt usled nezgode,
  • invaliditet,
  • dnevna naknada,
  • troškovi lečenja,
  • dnevna naknada za boravak u bolnici, 
  • dodatak uz naknadu za bolnički dan u inostranstvu.

 

Ugovarač je u obavezi da isplati 25% iznosa ugovorene osigurane sume za slučaj smrti, a ne više od 80.000 RSD, ako smrt nastane kao posledica bolesti.

 

Odnos između osigurane sume za invaliditet i osigurane sume za smrt može biti najviše 4:1.

 

Premija osiguranja zavisi od broja osiguranika, do 10 osiguranika je jedna premijska stopa, a  preko 10 osiguranika druga premijska stopa.

 

Za osiguranja kraća od jedne godine (izletnički kampovi, škola u prirodi, maturske ekskurzijei sl.) premija se obračunava po kratkoročnoj tabeli u skladu sa Zajedničkim odredbama, uz obavezno uvažavanje premijskih stopa ’’do 10 osiguranika’’, bez obzira na broj osiguranika. Uz premiju se pri takvim osiguranjima obračunava doplatak od 100% za premiju kraću od jedne godine.

 

Ugovarač kolektivnog osiguranja je uprava škole ili ustanove, koja sakuplja premiju od učenika odnosno studenata i uplaćuje je osiguravaču.

 

Ugovarač osiguranja može biti i svako pravno ili fizičko lice koje ima interes od osiguranja.

 

Kolektivna polisa mora da sadrži spisak svih osiguranih učenika odnosno studenata, iznos premije koju su platili, kao i datum plaćanja. Taj spisak popunjava ugovarač osiguranja u dva primerka. Jedan zadržava za sebe, a drugi šalje osiguravajućem društvu.

 

Osiguranjem su obuhvaćeni svi učenici, odnosno studenti koji su navedeni u polisi ili na spisku, bez obzira na zdravstveno stanje. Ako je njihova opšta radna sposobnost zbog težih oboljenja ili telesnih mana i nedostataka smanjenja, ne plaća se dodatna premija i osigurane sume se ne smanjuju.

 

Ako su osiguranjem obuhvaćeni svi učenici, odnosno studenti škole ili razreda, nije potreban spisak osiguranika, jer u tom slučaju važe evidencije ugovarača osiguranja.