Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Kolektivno osiguranje potrošača od posledica nesrećnog slučaja

Organizacije koje se bave prodajom električne energije, plina i ostale energije (toplane) osiguravaju svoje potrošače od posledica nesrećnog slučaja. Te organizacije zaključuju ugovore za osiguranje i plaćaju premiju iz sopstvenih sredstava ili naplaćuju potrošačima.

Osobe je moguće osigurati u slučaju sledećih opasnosti:

  • smrti usled nezgode,
  • invaliditet,
  • troškovi lečenja,
  • dnevna naknada,
  • bolnički dan.

 

Ako je za obračunski period za koji se određuje premija ocenjen broj osiguranika od 15.000 do 50.000, na premiju se obračunava popust:10%, odnosno preko 50.000 lica, na premiju se obračunava popust: 15%.

 

Osiguranje se može zaključiti za potrošača na koga glasi račun, za svakog člana porodice potrošača, ocena broja potrošača vrši se prema broju istih u protekloj kalendarskoj godini, odnosno na osnovu procene tog broja za tekuću kalendarsku godinu.