Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Kolektivno osiguranje od posledica nesrećnog slučaja

Kolektivno osiguranje od posledica nesrećnog slučaja lica na poslu i u slobodnom vremenu je namenjeno osiguranju radnika u preduzećima, članovima udruženja ili društvima.Osiguravaju se svi zaposleni na određeno i neodređeno vreme kod ugovarača osiguranja prema matičnoj evidenciji ili prema spisku. Jednom polisom mora da bude osigurano najmanje 6 osoba.

 

Moguće je ugovoriti sledeće oblike osiguranja:

 • Osiguranje na 24h
  U ovom slučaju osigurani ste za vreme obavljanja posla, van njega te u slobodno vreme;
 • Osiguranje za vreme obavljanja posla
  U ovom slučaju osigurani ste samo u određenom svojstvu, kao zaposleni, sportista itd. za vrijeme dok obavljate posao, na putu do posla, putu od posla do Vašeg doma, službenim putovanjima...

 

Osobe je moguće osigurati u slučaju sledećih opasnosti:

 • smrti  usled nezgode,
 • invaliditet,
 • smrt usled bolesti,
 • troškovi lečenja- su nužni troškovi, medicinske intervencije, u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama (izuzev privatnim) koji ne padaju na teret socijalnog (zdravstvenog) osiguranja, a nastali su kao posledica nesrećnog slučaja (participacija u toku lečenja, nabavka neophodnih lekova, učešće u nabavci ortopedskih pomagala...),
 • dnevna naknada - je ugovoreni iznos koji se isplaćuje za svaki dan osiguranikove nesposobnosti za rad, koja je posledica nesrećnog slučaja,
 • bolnički dan-ako je zbog lečenja potreban boravak u bolnici, isplaćuje se ugovoreni iznos za svaki dan boravka u bolnici.

 

U osiguranje se mogu uključiti i članovi porodice od 14 do 75 godina starosti, rizik smrt usled bolesti osigurava se samo do navršenih 65 godina starosti.

 

Za osigurane članove porodice, uz polisu mora biti priložen poimenični spisak sa oznakom zanimanja, datumom rođenja i srodstva.

 

Premija osiguranja kod kolektivnog osiguranja od posledica nesrećnog na poslu i u slobodnom vremenu direktno zavisi od broja zaposlenih, uslova rada, vrste poslova pojedinih grupa zaposlenih,vrste delatnosti koju obavlja preduzeće i naravno osiguranih suma za osigurane rizike.