Hipotekarno osiguranje - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Hipotekarno osiguranjeNe aplicirate za kredit jer Vas brine da biste s njim mogli da opteretite bližnje ukoliko se Vama nešto dogodi? Imamo rešenje za Vas. Sklapanjem živiotnog osiguranja korisnika kredita obezbeđujete finansijsku sigurnost za sebe i svoje najbliže jer u slučaju smrti kredit se plaća iz sklopljenog osiguranja.

 

Životno osiguranje korisnika kredita je prvenstveno namenjeno plaćanju kredita iz osigurane sume koja se isplaćuje u slučaju smrti osigurane osobe. Uobičajeno je da se osiguranje ugovara u kombinaciji sa odobrenjem kredita u banci. Životno osiguranje korisnika kredita mogu zaključiti sva zdrava lica od navršene 18. do 65. godine života prilikom zaključenja, s tim da istek osiguranja mora biti najkasnije u godini u kojoj osiguranik navršava 75 godina.

 

Trajanje osiguranja se poklapa sa razdobljem otplate kredita, od 2 do 30 godina kod jednokratnog plaćanja premije, a za plaćanje premije u ratama od 5 do 30 godina. Osigurana suma se utvrđuje tako da je jednaka ili veća od odobrenog kredita.

 

Minimalna mesečna premija osnovnog osiguranja za plaćanje u ratama iznosi 4 evra.
Jednokratna uplata minimalne premije osnovnog osiguranja iznosi 150 evra.
Osigurana suma se utvrđuje tako da je jednaka ili veća od odobrenog kredita.


ZAŠTO SKLOPITI OSIGURANJE KORISNIKA KREDITA?

  • svojim najdražima obezbjeđujete finansijsku sigurnost u slučaju najgoreg, jer se kredit plaća iz ugovorenog osiguranja;
  • zaštiti sebe kao dužnika, drugu osobu ili oboje odjednom;
  • premije su pristupačne jer: osiguranje ne uključuje štednu komponentu; osigurane sume su tokom trajanja osiguranja sve niže;
  • Možete da izaberete između plaćanja premije u ratama ili plaćanja premije u jednokratnom iznosu;
  • zaključeno životno osiguranje korisnika kredita doprinosi lagodnijem apliciranju za kredit u banci.


UGOVARAČ I OSIGURANA OSOBA

Prilikom sklapanja osiguranja potrebno je odrediti: visinu osigurane sume, korisnika osiguranja i osiguranu osobu ili dve osigurane osobe – ukoliko se radi o uzajamnom osiguranju. Osigurana osoba je po pravilu korisnik kredita.


OPADAJUĆA OSIGURANA SUMA

Osigurana suma za slučaj smrti, unutar trajanja osiguranja, postepeno se smanjuju, kako se smanjuje neotplaćeni deo kredita, te je na kraju trajanja osiguranja jednaka nuli. Godišnje izmene visine osiguranih suma su navedene u polisi osiguranja.

 

PREMIJA

Premija može da se plaća

1. U evrima

2. U dinarima sa valutnom klauzulom

 

Prilikom sklapanja osiguranja izabere se način plaćanja premije koji može biti u ratama (mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje) ili jednokratno plaćanje premije.

 

Način plaćanja: trajni nalog, uplatnica, administrativna zabrana, faktura.

 

Minimalna premija u ratama iznosi 4 evra mesečno, a jednokratno 150 evra.

 

Popust kod plaćanja premije osiguranja je 2% kod kvartalnog plaćanja premije, 3% kod plaćanja polugodišnje i 5% kod plaćanja godišnje premije.

 

DOBRO JE ZNATI

Životno osiguranje korisnika kredita nema štednog udela. Zato nije moguće zahtevati otkup osiguranja, mirovanje, akontaciju ili kapitalizaciju osiguranja. 

 

Premija za osnovno i dodatna osiguranja se može plaćati u ratama (mesečno) ili se plaća u jednokratnom iznosu. Ukoliko se premija plaća u ratama onda se premija plaća za 0,85  ugovorenog trajanja osiguranja. To znači da se za na primer trajanje osiguranja (kredita) od 15 godina, premija plaća 13 godina. Dakle, za trinaestogodišnju premiju dobijete 15-godišnje osiguranje.

 

Ukoliko se osiguranoj osobi dogodi osigurani slučaj, osigurana suma se najpre nameni za vraćanje kredita. U slučaju da je osigurana suma veća od neplaćenog dela kredita, preostali deo se isplaćuje korisnicama osiguranja navedenim na polisi. Prilikom sklapanja osiguranja visina osigurane sume se određuje tako da nije niža od iznosa odobrenog kredita, a polisa se vinkulira u korist banke do visine neotplaćenog kredita.