Riziko životno osiguranje

Želite imati ugodan život, zato ste sa svojim najbližim odredili ciljeve koje ćete zajednički ostvariti. Pretpostavljamo da su Vaši planovi veliki i dugoročni i neka Vas to ne brine. Sklapanjem riziko životnog osiguranja u slučaju onog najgoreg, Vaši najbliži će primiti finansijska sredstva koja će im više godina biti pomoć u svakodnevnom životu, ali i poslužiti za otplatu kredita. Odluka o sklapanju riziko životnog osiguranja će Vama i Vašim najbližim omogućiti miran san.

 

ŠTA JE RIZIKO ŽIVOTNO OSIGURANJE?

Riziko životno osiguranje je osiguranje za slučaj smrti bez isplate po isteku osiguranja. Osiguranje nema štedni karakter i time pruža visoku osiguranu sumu sa pristupačnim premijama.

 

Osiguranje je namenjeno za pokrivanje troškova koji nastanu u slučaju smrti osigurane osobe, kako bi se nadoknadili umanjeni prihodi ili otplata.

 

Riziko životno osiguranje mogu da zaključe sva zdrava lica od navršene 18. do 60. godine života prilikom zaključenja, s tim da istek osiguranja mora biti najkasnije u godini u kojoj osiguranik navršava 65 godina.

 

Period osiguranja od 1 do 20 godina.

 

Minimalna premija za plaćanje u ratama je 3 evra ili osigurana suma minimum 10.000 evra.


Za jednokratno plaćanje premija mora da bude u visini od minimalno 200 evra ili osigurana suma najmanje od 10.000 evra.

 

ZAŠTO SKLOPITI RIZIKO ŽIVOTNO OSIGURANJE

  • Svojim najdražim obezbeđujete finansijsku sigurnost u slučaju onog najgoreg
  • Možete se osigurati i dodatnim osiguranjima
  • Premije su povoljnije nego kod ostalih vrsta životnih osiguranja jer osiguranje ne uključuje štednu komponentu
  • Možete da izaberete između plaćanja premije na rate i plaćanja premije u jednokratnom iznosu
  • Sami birate korisnika osiguranja

 

KOME JE NAMENJENO RIZIKO ŽIVOTNO OSIGURANJE

Osiguranje je namenjeno pre svega zaštiti članova porodice, bližnjih ili partnera koji bi u slučaju smrti osigurane osobe bili opterećeni pokrićem nastalih obaveza. Riziko životno osiguranje u ovom slučaju omogućava lakše podmirenje kreditnih obaveza osiguranika ili nadoknađuje neplanirani manjak sredstava prouzrokovan smrću osigurane osobe.


DODATNA OSIGURANJA

Uz riziko životno osiguranje možete zaključiti i dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja, čime povećavate kvalitet vašeg osnovnog osiguranja života.

 

Ovim dopunskim osiguranjem pokriveni su sledeći rizici

  • smrt nesrećnim slučajem
  • invaliditet
  • dnevna naknada za boravak u bolnici

 

Uz riziko osiguranje moguće je ugovoriti i osiguranje od prve pojave jedne od 13 teških bolesti.