Riziko životno osiguranje - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Riziko životno osiguranje


Zaključenjem riziko životnog osiguranja u slučaju smrti osiguranog lica, njegovi najbliži će primiti finansijska sredstva koja će im više godina biti pomoć u svakodnevnom životu.

ŠTA JE RIZIKO ŽIVOTNO OSIGURANJE?

Riziko životno osiguranje je osiguranje za slučaj smrti bez štedne komponente i time pruža visoku osiguranu sumu sa pristupačnim premijama.
 

Osiguranje je namenjeno za pokrivanje troškova koji nastanu u slučaju smrti osiguranog lica, kako bi se nadoknadili umanjeni prihodi.

Riziko životnim osiguranjem se mogu osigurati sva zdrava lica od navršene 18. do 65. godine života prilikom zaključenja, s tim da istek osiguranja mora biti najkasnije u godini u kojoj osigurano lice navršava 75 godina.

Period osiguranja od 1 do 20 godina.

KOME JE NAMENJENO RIZIKO ŽIVOTNO OSIGURANJE?

Osiguranje je namenjeno pre svega zaštiti članova porodice, bližnjih ili partnera koji bi u slučaju smrti osigurane osobe bili opterećeni pokrićem nastalih obaveza. Riziko životno osiguranje u ovom slučaju omogućava lakše podmirenje eventualnih kreditnih obaveza osiguranog lica ili nadoknađuje neplanirani manjak sredstava prouzrokovan smrću osigurane osobe.

DOPUNSKO OSIGURANJE

Uz riziko životno osiguranje možete zaključiti i dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode), kao i dopunsko osiguranje od nastupanja teških bolesti i povreda,čime povećavate kvalitet vašeg osnovnog osiguranja života.

PREMIJA

Premija može da se plaća:

  • U evrima
  • U dinarima sa valutnom klauzulom

 

Prilikom sklapanja osiguranja izabere se način plaćanja premije koji može biti u ratama (mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje) ili u jednokratnom iznosu.

 

Način plaćanja: trajni nalog, uplatnica ili administrativna zabrana,

 

Minimalna premija za plaćanje u ratama je 3 evra ili osigurana suma minimum

10.000 evra.
 

Za jednokratno plaćanje premija mora da bude u visini od minimalno 200 evra ili osigurana suma najmanje od 10.000 evra.

 

Popust kod plaćanja premije osiguranja je 2% kod kvartalnog plaćanja premije, 3% kod plaćanja polugodišnje i 5% kod plaćanja godišnje premije.

 

PREDNOSTI I KORISTI

  • Povećanje osigurane sume