Mešovito životno osiguranje - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Mešovito životno osiguranje


 

Mešovito životno osiguranje je kombinacija štednje i osiguranja za slučaj smrti sa ciljem da se korisniku prilikom doživljenja ili prilikom smrti osiguranika obezbede određena novčana sredstva.

Mešovito životno osiguranje je namenjeno osobama koje žele da finansijski zaštitite svoje bližnje osiguranom sumom za slučaj sopstvene smrti, a sebe dodatnim osiguranjima uz istovremenu štednju.

Mešovito životno osiguranje je dugoročno osiguranje i štednja sa učešćem u dobiti.

Ukoliko osigurana osoba doživi ugovoreno trajanje osiguranja, osiguravač isplaćuje korisniku osiguranja osiguranu sumu uvećanu za pripisanu dobit.

Varijante mešovitog osiguranja mogu biti:

 • sa istim osiguranim sumama za doživljenje isteka osiguranja i za slučaj smrti;
 • sa dvostrukom osiguranom sumom za slučaj smrti;
 • mešovito osiguranje dva lica;

KO MOŽE BITI OSIGURANO LICE PO OVOM OSIGURANJU I NA KOJI ROK SE OSIGURANJE MOŽE ZAKLJUČITI?

Osiguranje se može zaključiti za sva zdrava lica od 14-70. godine života, pri čemu se za osobe od 65-70. godine može zaključiti osiguranje pod posebnim uslovima, s tim da istek osiguranja mora biti najkasnije u godini u kojoj osiguranik navršava 75 godina.

Kod uzajamnog mešovitog životnog osiguranja, odnosno mešovitog životnog osiguranja dva lica, isplaćuje se osigurana suma za doživljenje uvećana za pripisanu dobit, ukoliko obe osobe dožive istek osiguranja. U slučaju smrti jedne od osiguranih osoba za vreme plaćanja premije, osiguravač isplaćuje korisniku osiguranja, ugovorenu osiguranu sumu i osiguranje prestaje.

NA KOJI ROK MOŽE DA SE ZAKLJUČI OSIGURANJE?

Osiguranje života može da se zaključi na period osiguranja od 5 do 25 godina.


DOPUNSKO OSIGURANJE

Uz mešovito životno osiguranje možete zaključiti i dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode), kao i dopunsko osiguranje od nastupanja teških bolesti i povreda, čime povećavate kvalitet vašeg osnovnog osiguranja života.

PREMIJA

Premija može da se plaća

 • U evrima
 • U dinarima sa valutnom klauzulom

 

Prilikom sklapanja osiguranja izabere se način plaćanja premije koji može biti u ratama (mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje) ili jednokratno plaćanje premije.

 

Način plaćanja: trajni nalog, uplatnica ili administrativna zabrana.

 

Minimalna premija u ratama iznosi 15 evra mesečno, a jednokratno 1.000 evra.

 

Popust kod plaćanja premije osiguranja je 2% kod kvartalnog plaćanja premije, 3% kod plaćanja polugodišnje i 5% kod plaćanja godišnje premije.

PREDNOSTI I KORISTI

 • Povećanje osigurane sume
 • Mirovanje osiguranja
 • Kapitalizacija
 • Obnova osiguranja
 • Predujam
 • Otkup
 • Jednokratna isplata po rođenju deteta