Mešovito životno osiguranje

Mešovito životno osiguranje je kombinacija štednje i osiguranje za slučaj smrti sa ciljem da se korisniku prilikom doživljenja ili prilikom smrti osiguranika obezbede određena novčana sredstva.

 

Mešovito životno osiguranje je namenjeno osobama koje žele da finansijski zaštitite svoje bližnje osiguranom sumom za slučaj sopstvene smrti, a sebe dodatnim osiguranjima uz istovremenu štednju.

 

Mešovito životno osiguranje je dugoročno osiguranje i štednja sa učešćem u dobiti.

 

Mešovito životno osiguranje može da se ugovori sa mesečnim ili jednokratnim plaćanjem premije. Mesečno plaćanje premije omogućuje više varijanti plaćanja pri ugovaranju osiguranja (mesečno, tromesečno, polugodišnje i godišnje).

 

Ukoliko osigurana osoba doživi ugovoreno trajanje osiguranja, osiguravač isplaćuje korisniku osiguranja osiguranu sumu uvećanu za pripisanu dobit.

 

Po isteku osiguranja-doživljenju, korisnik osiguranja može da odabere način isplate osigurane sume (u jednom iznosu). U slučaju smrti za vreme trajanja osiguranja, korisniku se isplaćuje osigurana suma za slučaj smrti sa do tada pripisanom dobiti.

 

Varijante mešovitog osiguranja mogu biti:

1. sa istim osiguranim sumama za doživljenje isteka osiguranja i za slučaj smrti;

2. sa dvostrukom osiguranom sumom za slučaj smrti;

3. uzajamno mešovito osiguranje;

 

KO MOŽE ZAKLJUČITI OSIGURANJE ŽIVOTA?

Osiguranje mogu da zaključe sva zdrava lica od 14-70. godine života, pri čemu osobe od 65-70. godine mogu zaključiti osiguranje pod posebnim uslovima, s tim da istek osiguranja mora biti najkasnije u godini u kojoj osiguranik navršava 75 godina.

 

NA KOJI ROK MOŽE DA SE ZAKLJUČI OSIGURANJE:

Osiguranje života može da se zaključi na period osiguranja od 5 do 25 godina.

 

PREMIJA

Premija može da se plaća

1. U evrima

2. U dinarima sa valutnom klauzulom

 

Prilikom sklapanja osiguranja izabere se način plaćanja premije koji može biti u ratama (mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje) ili jednokratno plaćanje premije.

 

Način plaćanja: trajni nalog, uplatnica, administrativna zabrana, faktura.

 

Minimalna premija u ratama iznosi 15 evra mesečno, a jednokratno 1.000 evra.

 

Popust kod plaćanja premije osiguranja je 2% kod kvartalnog plaćanja premije, 3% kod plaćanja polugodišnje i 5% kod plaćanja godišnje premije.

 

UZAJAMNO MEŠOVITO OSIGURANJE

Jednom polisom osiguranja mogu da se osiguraju dve osobe što nazivamo uzajamnim osiguranjem. U ovom slučaju osiguravač isplaćuje osiguranu sumu za doživljenje uvećanu za pripisanu dobit, ukoliko obe osobe dožive istek osiguranja. U slučaju smrti jedne od osiguranih osoba za vreme plaćanja premije, osiguravač isplaćuje korisniku osiguranja, ugovorenu osiguranu sumu i osiguranje prestaje.

Osnovna i dodatna osiguranja Dobit u životnom osiguranju Isplate iz osnovnog i dodatnih osiguranja Prednosti i koristi

Mešovito životno osiguranje obezbeđuje pokriće za slučaj smrti osigurane osobe ili isplatu po doživljenju (isteku) osiguranja. Uz mešovito osiguranje možete da zaključite dodatno osiguranje kojima se povećava osiguravajuća zaštita Vas i Vaših najbližih.

 

OSNOVNO OSIGURANJE

Pri  sklapanju osiguranja ugovorate visinu osigurane sume za slučaj smrti, odnosno za doživljenje, koju za vreme trajanja osiguranja možete da povećate. U tom slučaju, istovremeno se povećava i premija osiguranja.

 

Pokriće za slučaj smrti

U slučaju smrti osiguranika za vreme trajanja osiguranja, osiguravač korisniku osiguranja isplaćuje osiguranu sumu za slučaj smrti zajedno sa prethodno pripisanom dobiti.

 

Pokriće doživljenja osiguranja

Pri doživljenju (isteku) osiguranja, osiguravač korisniku osiguranja isplaćuje ugovorenu osiguranu sumu zajedno sa pripisanom dobiti.

 

DODATNA OSIGURANJA

Dodatno osiguranje od posledica nesrećnog slučaja/nezgode

Dodatno osiguranje za slučaj nezgode je osiguranje u slučaju nezgode u kojem je osiguranik, pod uslovima koji su određeni u dopunskim uslovima, osiguran za slučaj smrti, invaliditeta kao i za slučaj boravka u bolnici zbog lečenja od posledica nezgode (naknada za boravak u bolnici).

 

Dopunsko osiguranje lica od nastupanja težih bolesti

Ovo osiguranje se zaključuje tako što se priključuje osnovnom osiguranju i pokriva posledice nastanka jedne od teških bolesti koje su navedene u uslovima osiguranja.

 

Kriterijumi za utvrđivanje najviše osigurane sume dopunskog osiguranja od nastupanja težih bolesti sa konstantnom osiguranom sumom.

 

Osigurana suma za smrt osnovnog osiguranja života u evrima

Koeficijent uvećanja osigurane sume

Gornja granica osigurane sume za teške bolesti u evrima

Do 30.000

1,5

30.000

30.001 do 100.000

1,0

50.000

Preko 100.000

0,5

100.000

Svake godine sva životna osiguranja, osim riziko životnih osiguranja, učestvuju u podeli dobiti koju Triglav osiguranje ostvaruje upravljanjem sredstvima životnih osiguranja.

Plaćanjem osnovnog životnog osiguranja i dodatnih osiguranja brinete se za finansijsku sigurnost sebe i svojih najbližih.

 

Isplate po osnovnom osiguranju

ISPLATE U SLUČAJU SMRTI

U slučaju smrti osiguranika za vreme trajanja osiguranja, osiguravač isplaćuje korisniku osiguranja osiguranu sumu za slučaj smrti, zajedno sa prethodno obračunatom dobiti. Osiguranje se ovim prekida.

 

ISPLATE PO ISTEKU TRAJANJA OSIGURANJA

U slučaju doživljenja isteka osiguranja, osiguravač isplaćuje korisniku osiguranja dogovorenu osiguranu sumu zajedno sa pripisanom dobiti.

 

Korisnik osiguranja može da bira između jednokratne isplate, isplate u obliku mesečne rente ili kombinacije.

 

ISPLATA PO DODATNIM OSIGURANJIMA

Kod dodatnog osiguranja za slučaj nezgode isplaćuje se:

 • osigurana suma za slučaj smrti, ukoliko nastupi smrt osiguranika usled nezgode;
 • osigurana suma za invaliditet, ukoliko nastupi delimična ili potpuna invalidnost osiguranika kao posledica nezgode. Ukoliko procenat invaliditeta po tabeli invaliditeta iznosi 100% ili više, osigurana suma za slučaj invaliditeta se udvostručuje;
 • dogovoreni iznos naknade za boravak u bolnici, ukoliko je zbog posledice nezgode osiguranik morao da prenoći u bolnici (opštoj bolnici, specijalnoj bolnici, klinici).
  Dodatno osiguranje za slučaj nezgode moguće je priključiti osnovnom osiguranju bilo kada za vreme trajanja osnovnog osiguranja po trenutno važećoj tarifi za dodatno osiguranje za slučaj nezgode i po trenutno važećim uslovima.
  Dodatno osiguranje za slučaj nezgode prestaje da važi u trenutku prestanka osnovnog osiguranja, odnosno može prestati i pre isteka osnovnog osiguranja:
 • ukoliko osiguranik postane poslovno nesposoban ili 100% invalid;
 • ukoliko je osiguranik oslobođen plaćanja premija osnovnog osiguranja nadalje;
 • ukoliko je osnovno osiguranje kapitalizovano.

 

DODATNO OSIGURANJE OD TEŽIH BOLESTI I POVREDA

U slučaju prve pojave i dijagnostifikovanja jedne od 13 težih bolesti ili povreda, koje su definisane Uslovima osiguranja, Osiguravač isplaćuje osiguranoj osobi ugovorenu osiguranu sumu za teže bolesti i povrede. Sa isplatom osigurane sume dodatno osiguranje od težih bolesti ili povreda prestaje, a osnovno osiguranje se nastavlja.

 • Povećanje osigurane sume
 • Mirovanje osiguranja
 • Kapitalizacija
 • Obnova osiguranja
 • Akontacija
 • Otkup
 • Isplata po rođenju deteta
 • Sigurnost uloženog novca, polisa se izražava u evrima