Kolektivno životno osiguranje

Za uspeh je potrebna kompletna ekipa

Uspeh kompanije se najviše zasniva na zaposlenima čije ideje, koje se uspešno realizuju, doprinose razvoju. Zaposleni su najvažniji kapital preduzeća. Oni su vrednost preduzeća i zahvaljujući njima se posluje sa lakoćom. Zbog toga, o njima treba brinuti na pravi način.  

 

Kolektivno životno osiguranje zaposlenih

Kolektivno životno osiguranje zaposlenih je namenjeno pravnim licima. To je osiguranje za slučaj smrti, bez isplate po isteku osiguranja. U slučaju smrti osiguranika u toku trajanja osiguranja, korisniku osiguranja  se isplaćuje ugovorna osigurana suma. Osiguranje nema štedni deo, zato omogućava visoke osigurane sume po veoma povoljnim premijama.

 

Ugovarač i uplatilac je preduzeće/poslodavac, osiguranici su zaposleni kod poslodavca. Korisnici osiguranja su fizička lica koja odredi osiguaranik. Osiguranje predstavlja jedan od bonitnenih modela koji poslodavac može da ponudi svojim zaposlenima.

 

Pri zaključivanju osiguranja se određuje visina bezuslovnog pokrića u zavisnosti od veličine grupe, prosečne osigurane sume i udela osiguranika u osiguranju. Sva lica, koja imaju pokriće niže od visine bezuslovnog pokrića, se automatski uključuju u Kolektivno životno osiguranje zaposlenih (u daljem tekstu grupno osiguranje).

 

Lica, koja žele da budu osigurana pokrićem višim od bezuslovnog pokrića i lica koja ne ispunjavaju uslove za grupni prijem, se osiguravaju pojedinačno tako što  svako ima svoju polisu Riziko životnog osiguranja.

 

Grupni prijem u osiguranje se izvodi ukoliko je u grupno ili individualno osiguranje uključen određeni procenat zaposlenih, pri čemu u grupno osiguranje mora biti uključeno najmanje 10 zaposlenih.

 

U kolektivno životno osiguranje zaposlenih poslodavac može uključiti:

  • Zaposlene sa punim radnim vremenom na dan početka osiguranja odnosno zaposlene na neodređeno vreme ili na određeno vreme od najmanje šest meseci (privremeni i sezonski radnici kao i zaposleni po ugovoru o delu su isključeni iz osiguranja);
  • Zaposlene koji nisu bili na bolovanju više od mesec dana neprekidno ili 45 dana ukupno u poslednje dve godine;
  • Zaposlene koji ne obavljaju visoko rizične poslove (rudar, vojnik..)

 

Preduzeće može da Kolektivno životno osiguranje zaposlenih uključi u svoj bonitetni model i da tako postane zanimljivije za pridobijanje novih kvalitetnih kadrova, a samim tim da utiče na smanjenje fluktuacije postojećih zaposlenih kao i da doprinosi jačanju njihove lojalnosti.

 

Preduzeće zaključenjem Kolektivnog životnog osiguranja zaposlenih:

  • zaposlenima podiže osećaj važnosti i zadovoljstva,
  • motiviše zaposlene i istovremeno ih nagrađuje,
  • jača lojalnost zaposlenih,
  • okuplja i zadržava kvalitetne kadrove.

 

Kolektivno životno osiguranja zaposlenih
Osiguravajuće pokriće   Smrt: u slučaju smrti osiguranika korisniku osiguranja se isplaćuje osigurana suma za slučaj smrti
Ugovarač osiguranja   Pravno lice
Ko se osigurava   Zaposleni u preduzeću starosti od 18 do 65 godina, najviše 66 pri isteku osiguranja
Broj osiguranika   Najmanje 10 zaposlenih kod ugovarača osiguranja
Trajanje osiguranja   od 1 od 20 godina
Osigurana suma   Pri zaključenju osiguranja se određuje visina bezuslovnog pokrića u zavisnosti od broja osiguranika, prosečne osigurane sume i udela zaposlenih koji ulaze u osiguranje
 
Prijem u osiguranje   Grupno osiguranje: grupni prijem bez procene zdravstvenog stanja osiguranika koji imaju pokriće koje je jednako ili niže od bezuslovnog pokrića
  Individualno osiguranje: pojedinačni prijem sa procenom zdravstvenog stanja osiguranika koji imaju pokriće koje je više od bezuslovnog pokrića i lica koja ne ispunjavaju uslove za grupni prijem
Premija   Grupna osigurana suma se određuje pri zaključenju osiguranja za jednu godinu unapred. Premija se za svakog osiguranika određuje na osnovu strukture zaposlenih i delatnosti preduzeća. Pri svakoj godišnjici osiguranja, grupna premija  osiguranja se određuju ponovo.
 
  Uplatilac premije je preduzeće.
  Frekvencija plaćanja: mesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje.
  Popusti pri plaćanju premije: u slučaju kvartalnog, polugodišnjeg i godišnjeg plaćanja premije.

 

Koje prednosti i koristi vam donosi Kolektivno životno osiguranje zaposlenih?

Koristi za preduzeće

Niži troškovi i popusti: Ukoliko poslodavac plaća grupnu premiju (jedan iznos), troškovi plaćanja su niži. U zavisnosti od visine grupne godišnje premije i od odabira frekvencije plaćanja, preduzeću se omogućava popust na premiju.

 

Bez procene zdravstvenog stanja: Automatski prijem u osiguranje značajno smanjuje administraciju - osiguranje bez procene zdravstvenog stanja onih koji su uključeni, bez lekarskog pregleda. Potrebna je samo saglasnost osiguranika (pristupna izjava).

 

Uključivanje novih zaposlenih u osiguranje: Mogućnost uključivanja novih osiguranika u toku trajanja osiguranja po dospelosti premije, pri čemu generalna polisa neometano teče dalje.

 

Odgovorno preduzeće: Preuzeća koja se odluče za ovu vrstu osiguranja imaju prednost pri vođenju aktivne kadrovske politike jer je plaćanje premije od strane poslodavca jedan od dugoročnih podsticaja koji jača lojalnost i kontinuitet zaposlenih i pruža kvalitetan i visoko obrazovani kadar.

 

Korist za zaposlene

Pogodnosti: Ugovarač i uplatilac premije je preduzeće.

 

Zaštita porodice: Preduzeće će se pobrinuti za dodatnu zaštitu osiguranikovih najbližih; u slučaju smrti osiguranika korisnici će imati finasijsku pomoć.

 

Bez procene zdravstvenog stanja: Automatski prijem u osiguranje gde nema procene zdravstvenog stanja ili zdravstvenog pregleda. Potrebna je saglasnost osiguranika (pristupna izjava).

 

Obezbedite neometano poslovanje tako što ćete osigurati svoje zaposlene koji kvalitetnim angažovanjem utiču na uspeh Vašeg preduzeća. Životno osiguranje zaposlenih u Vašem preduzeću je Vaša investicija u budućnost.

 

 

 

Zatražite ponudu