Kolektivno životno osiguranje - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Kolektivno životno osiguranje

ZA USPEH JE POTREBNA KOMPLETNA EKIPA

Uspeh kompanije se najviše zasniva na zaposlenima čije ideje, koje se uspešno realizuju, doprinose razvoju. Zaposleni su najvažniji kapital preduzeća. Oni su vrednost preduzeća i zahvaljujući njima se posluje sa lakoćom. Zbog toga, o njima treba brinuti na pravi način.
 

KOLEKTIVNO ŽIVOTNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH

Kolektivno životno osiguranje zaposlenih je namenjeno pravnim licima. To je osiguranje za slučaj smrti ili smrti usled bolesti, bez isplate po isteku osiguranja. U slučaju smrti ili smrti usled bolesti osiguranika u toku trajanja osiguranja, korisniku osiguranja  se isplaćuje ugovorna osigurana suma. Osiguranje nema štedni deo, zato omogućava visoke osigurane sume po veoma povoljnim premijama.

 

U kolektivno životno osiguranje zaposlenih poslodavac može uključiti:

  • Zaposlene sa punim radnim vremenom na dan početka osiguranja odnosno zaposlene na neodređeno vreme ili na određeno vreme  (privremeni i sezonski radnici kao i zaposleni po ugovoru o delu su isključeni iz osiguranja);
  • Zaposlene koji nisu bili na bolovanju više od mesec dana neprekidno ili 45 dana ukupno u poslednje dve godine;
  • Zaposlene koji ne obavljaju visoko rizične poslove (rudar, vojnik..)

 

Pravno lice može da kolektivno životno osiguranje zaposlenih uključi u svoj bonitetni model i da tako postane zanimljivije za pridobijanje novih kvalitetnih kadrova, a samim tim da utiče na smanjenje fluktuacije postojećih zaposlenih kao i da doprinosi jačanju njihove lojalnosti.

 

Kolektivno životno osiguranja zaposlenih

 

Osiguravajuće pokriće

Smrt: u slučaju smrti osiguranika korisniku osiguranja se isplaćuje osigurana suma za slučaj smrti

Smrt usled bolesti: u slučaju smrti usled bolesti osiguranika korisniku osiguranja se isplaćuje osigurana suma za slučaj smrti usled bolesti

 
Ugovarač osiguranja Pravno lice  
Ko se osigurava Zaposleni u preduzeću starosti od 18 do 74 godina, najviše 75 pri isteku osiguranja  
Broj osiguranika Najmanje 10 zaposlenih kod ugovarača osiguranja  
Trajanje osiguranja  od 1 od 20 godina  
   
Premija  

                                        Uplatilac premije je preduzeće.

                                        Frekvencija plaćanja: mesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje.

                                        Popusti pri plaćanju premije: u slučaju kvartalnog, polugodišnjeg i                       

                                        godišnjeg plaćanja premije.

KOJE PREDNOSTI I KORISTI VAM DONOSI KOLEKTIVNO ŽIVOTNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH?

Koristi za preduzeće

  • Niži troškovi i popusti: Ukoliko poslodavac plaća grupnu premiju (jedan iznos), troškovi plaćanja su niži. U zavisnosti od visine grupne godišnje premije i od odabira frekvencije plaćanja, pravnom licu se omogućava popust na premiju.
  • Bez procene zdravstvenog stanja: Automatski prijem u osiguranje značajno smanjuje administraciju - osiguranje bez procene zdravstvenog stanja onih koji su uključeni, bez lekarskog pregleda. Potrebna je samo saglasnost osiguranika (pristupna izjava).
  • Uključivanje novih zaposlenih u osiguranje: Mogućnost uključivanja novih osiguranika u toku trajanja osiguranja po dospelosti premije, pri čemu generalna polisa neometano teče dalje.
  • Odgovorno preduzeće: Preduzeća koja se odluče za ovu vrstu osiguranja imaju prednost pri vođenju aktivne kadrovske politike jer je plaćanje premije od strane poslodavca jedan od dugoročnih podsticaja koji jača lojalnost i kontinuitet zaposlenih i pruža kvalitetan i visoko obrazovani kadar.

Korist za zaposlene

  • Pogodnosti: Ugovarač i uplatilac premije je pravno lice/poslodavac.
  • Zaštita porodice: Poslodavac će se pobrinuti za dodatnu zaštitu osiguranikovih najbližih; u slučaju smrti osiguranika korisnici će imati finasijsku pomoć.
  • Bez procene zdravstvenog stanja: Automatski prijem u osiguranje gde nema procene zdravstvenog stanja ili zdravstvenog pregleda. Potrebna je saglasnost osiguranika (pristupna izjava).

 

Obezbedite neometano poslovanje tako što ćete osigurati svoje zaposlene koji kvalitetnim angažovanjem utiču na uspeh Vašeg preduzeća. Životno osiguranje zaposlenih u Vašem preduzeću je Vaša investicija u budućnost.

 

Molimo Vas da preuzmete i popunite ovaj dokument i da ga kroz formu ispod pošaljete u Triglav osiguranje zajedno sa svim traženim podacima. Za sva pitanja možete da se obratite na kolektivnozivotno@triglav.rs.
Ime firme ili ime pravnog lica*
Adresa*
Matični broj*
Vaša poruka*
Kontakt telefon*
Email adresa*
Prilog
Ukoliko imate više priloga spakujte ih prvo u .zip ili .rar datoteku.
Unesite kod ispod*
Saglasnost* potvrda o saglasnosti

Saglasan/a sam da Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd, može moje lične podatke da obrađuje, čuva i razmenjuje sa Narodnom bankom Srbije i članovima Triglav grupe u svrhu sastavljanja odgovora na poslati zahtev za ponudu, praćenja broja i vrste ovih zahteva, evidencije kao i u svrhe provere identiteta tačnosti podataka, kao i za obaveštavanja tokom trajanja osiguranja.


Ova saglasnost se može opozvati u bilo kom momentu pismenim putem na adresu sedišta Triglav Osiguranja a.d.o. Beograd.

Pošaljite