Putno osiguranje - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

 

Prilikom planiranja puta ili izleta u inostranstvo uputno je zaključiti polisu Putnog osiguranja koje štiti osiguranike od nepredviđenih neprijatnosti, nezgoda ili bolesti.

 

U mogućnosti ste da za svega nekoliko minuta i u 4 koraka zaključite polisu Putnog osiguranja za sebe, svoju porodicu ili grupu putnika na našem e.Triglav portalu i ostvarite popust od 20%.

 

Kupite polisu online (popust 20%)

 

 

Putno osiguranje sa asistencijom predstavlja sveobuhvatnu zaštitu u slučaju bolesti ili nesreće. Uz finansijsku sigurnost u okviru ugovorene osiguravajuće sume za pokriće troškova u slučaju hitnog lečenja i transportnih troškova usled bolesti ili nesrećnog slučaja, naš partner EUROP ASSISTENCE vam pruža 24-časovnu pomoć ili asistenciju.

 

 U okviru putnog osiguranja postoje tri programa:

 • Standard - Osiguravajuće pokriće od 15.000,00 evra 
 • Premium- Osiguravajuće pokriće od 30.000,00 evra 

Osiguravajuće pokriće obuhvata pružanje putnih i pravnih usluga, troškove nužnog medicinskog tretmana kao i troškove prevoza zbog nepredviđene bolesti ili njenih posledica, koja je počela ili nastala na putu ili boravku u inostranstvu.

 

Pored toga, u putnom osiguranju sa asistencijom nudimo:

 • Individualno osiguranje,
 • Porodično osiguranje,
 • Grupna osiguranja (grupu čini 10 ili više osiguranika),
 • Individualno osiguranje za više ulazaka u evropske zemlje,
 • Osiguranje đačkih i studentskih ekskurzija, seminara, simpozijuma, turneja i sl.,
 • Paketno putno osiguranje sa osiguranjem otkaza putovanja i/ili osiguranjem kućnih ljubimaca na putovanju,
 • Pripejd putno osiguranje.

Premija osiguranja se plaća prilikom ugovaranja osiguranja jednokratno i unapred – pre putovanja u inostranstvo. Osiguranik je dužan platiti osiguravajuću premiju prilikom potpisivanja polise osiguranja.
 

Na premiju osiguranja obračunava se doplatak u visini:

 • 100% od osnovne premije, ako je starost osiguranika veća od 70 godina,
 • 100% od osnovne premije ako je osiguranik ili neko od osiguraniih lica, izvođač građevinskih  radova,
 • 100% od osnovne premije za lica na privremenom radu u inostranstvu ili studente na školovanju,
 • 100% od osnovne premije za rekreativne i profesionalne sportiste, koji će se tokom trajanja osiguranja rekreativno baviti sportom (skijanje, vodene aktivnosti i slično).

Samo kod Triglav Osiguranja a.d.o. polisu možete zaključiti bez obzira na starosnu dob. Osobe starije od 70 godina mogu zaključiti polisu putnog osiguranja maksimalno na 60 dana.

 

Gde ugovoriti osiguranje?

U jednoj od poslovnica Triglav Osiguranja a.d.o.

Na portalu e.Triglav

U partnerskim turističkim agencijama.

 

Šta u slučaju nezgode ili bolesti na putovanju u inostranstvu?

U slučaju bolesti ili nezgode osiguranik treba osigurani slučaj da prijavi asistentskoj kompaniji i  to po sledećem uputstvu:

 • Pozovite našeg poslovnog partnera Europ Assistance, na tel: + 381 11 41 44 105, fax: +381 11 411 99 99,  gde se javlja operater kojem osiguranik kaže prezime i ime, broj polise, opis nezgode odnosno bolesti, mesto gde se nalazi, kontakt telefon, adresu i broj telefona lekara koji ga leči,
 • Operater će osnovne podatke preneti lekaru Europ Assistance-a, a on će da pozove lekara koji leči osiguranika ili će osiguraniku dati uputstva za dalje postupanje,
 • Ukoliko lekar Europ Assistance-a oceni da je zdravstveno stanje takvo da zahteva kvalitetnije lečenje nego što ga može ponuditi ustanova u kojoj se nalazi osiguranik, preporučiće osiguraniku drugu zdravstvenu ustanovu,
 • U slučaju da osiguranik iz objektivnih razloga ne prijavi osigurani slučaj asistentskoj kompaniji ili odluči da sam bira ustanovu u kojoj će da mu se ukaže medicinska pomoć, i troškove lečenja plati sam, osiguravač će ove troškove nadoknaditi osiguraniku nakon povratka u zemlju prebivališta,
 • Europ Assistance u slučaju nezgode ili bolesti može obezbediti finansijsku garanciju u okviru sume osiguranja ili organizovati prevoz u zemlju prebivališta,
 • U slučaju da osiguranik iz objektivnih razloga ne prijavi osigurani slučaj asistentskoj kompaniji ili odluči da sam bira ustanovu u kojoj će da mu se ukaže medicinska pomoć, i troškove lečenja plati sam, osiguravač će ove troškove nadoknaditi osiguraniku nakon povratka u zemlju prebivališta do visine razumnih i uobičajenih troškova lečenja, maksimalno do iznosa od 500 evra.

Za sva pitanja, molimo Vas da nam se obratite na e-mail travel@triglav.rs ili pozovite +381 11 3305 150 (redovna tarifa poziva)

 

Važno! Šta ukoliko sami platite medicinske i druge usluge?

 

Ukoliko ne koristite asistenciju i medicinsku uslugu sami platite, savetujemo Vam da upozorite lekare, stomatologe i druge pružaoce zdravstvenih usluga, da na račun stave ime i prezime osigurane osobe, opis bolesti i lečenja, cene svake pojedinačne usluge, pečat i potpis lekara, medicinske ustanove ili apoteke. Preuzmite nalaze i medicinsku dokumentaciju. Sa originalnim računom, polisom osiguranja i zdravstvenom dokumentacijom će Vam po povratku u domovinu troškovi biti pokriveni brzo i jednostavno.

Destinacija:
Grčka
Početak osiguranja:
Kraj osiguranja:
Oblik osiguranja:
Program osiguranja:
Osiguravajoće pokriće: 30.000,00 EUR
Kalkulacija premije je isključivo informativne prirode. Za dodatne informacije kontaktirajte Triglav osiguranja a.d.o. na e.travel@triglav.rs.