Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Akcionarsko društvo za osiguranje Triglav osiguranje Beograd, sa registrovanim sedištem na adresi Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A (dalje: Društvo), obaveštava sve potencijalne poslovne saradnike, kupce proizvoda i korisnike usluga osiguranja, o načinu i svrsi obrade i korišćenja podataka o ličnosti, kao i o pravima lica na koja se podaci odnose, a u smislu odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012 – dalje: „Zakon“):

 

Podaci koji bi se obrađivali:

 • lično ime;
 • jedinstveni matični broj građana;
 • pol, zdravstveno stanje, samo kod pojedinih vrsta osiguranja
 • adresa prebivališta i e-mail adresa;
 • broj mobilnog telefona;
 • broj tekućeg računa

 

Svrha prikupljanja i dalje obrade podataka:

Svrha prikupljanja i dalje obrade prikupljenih podataka jeste: izvršavanje obaveza određenih zakonom i aktom donetim u skladu sa zakonom; ostvarivanje prava u vezi sa zaključenim ugovorima o osiguranju i ispunjavanje obaveza u vezi sa izvršavanjem zaključenih ugovora o osiguranju; ostvarivanje prava i ispunjavanje obaveza koje su preuzete zaključenjem ugovora o svim oblicima poslovne saradnje i sprovođenje marketinških aktivnosti. Prikupljeni podaci o ličnosti biće upotrebljeni isključivo u pomenute svrhe.

 

Način korišćenja podataka:

Društvo koristi i obrađuje prikupljene podatke na načine koji podrazumevaju sledeće radnje: prikupljanje, beleženje, prepisivanje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje, objavljivanje, širenje, snimanje, organizovanje, čuvanje, prilagođavanje, otkrivanje putem prenosa ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmeštanje i na drugi način činjenje nedostupnim, kao i sprovođenje drugih radnji u vezi sa navedenim podacima. Obrada se vrši automatski, poluautomatski i ručno. O prikupljenim podacima, Društvo vodi i prijavljuje Povereniku zbirke podataka.

 

Informacije o korisnicima podataka:

Korisnik prikupljenih podataka je Triglav osiguranje a.d.o. Beograd i Grupa Triglav. 

 

Obaveznost i pravni osnov obrade podatka:

Pravni osnov obrade podataka je zakon ili propis donet na osnovu zakona, a u njihovom odsustvu pravni osnov obrade je saglasnost (pristanak na obradu). U slučaju kada pravni osnov obrade podataka nije zakon, saglasnost na obradu daje se:

 • prilikom kupovine proizvoda i usluga osiguranja (pre i u toku zaključenja ugovora o osiguranju)
 • prilikom ostvarivanja prava korisnika usluga osiguranja
 • prilikom zaključenja svih oblika ugovora o poslovnoj saradnji

 

Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno. Saglasnost koja je data za obradu podataka može se opozvati u svakom trenutku, pisanim putem. U slučaju opoziva, Društvo ima pravo na nadoknadu opravdanih troškova i štete koja nastane u slučaju opoziva.

 

Vaša prava u slučaju nedozvoljene obrade podataka:

Obrada podataka nije dozvoljena ako:

 • ne postoji punovažan pristanak za obradu ili se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;
 • se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka, osim ako se vrši u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe;
 • svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;
 • je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;
 • je način obrade nedozvoljen;
 • je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;
 • su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;
 • je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.

 

U skladu sa Zakonom, imate pravo da na Vaš zahtev budete obavešteni vezano za obradu podataka, pravo na uvid u podatke koji se na Vas odnose kao i pravo da zahtevate njihovu kopiju. Pored navedenog, imate pravo da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

 

Pravo na brisanje podataka imate ako:

 • svrha obrade nije jasno određena;
 • je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;
 • ostvarena je svrha obrade, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;
 • je način obrade nedozvoljen;
 • podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;
 • je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;
 • se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama zakona.

 

Pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, imate ako ste osporili tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

 

Ostale informacije bitne za obradu Vaših podataka:

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati dok postoji potreba, odnosno u skladu sa zakonskim propisima o rokovima čuvanja dokumentacije i podataka.

 

Podaci mogu biti izneti iz Republike Srbije u državu članicu Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope.

 

Društvo preduzima sve odgovarajuće organizacione, tehničke, elektronske i kadrovske mere kako bi zaštitilo prikupljene podatke o ličnosti, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti kao i standardima koji se primenjuju na polju obezbeđenja fizičke i elektronske sigurnosti podataka. Prikupljeni podaci imaju tretman poverljivih informacija. Pristup podacima imaju samo zaposleni koji treba da budu upoznati sa podacima,  obzirom na vrstu posla koji obavljaju i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.