Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd je deo Triglav grupe, najveće osiguravajuće grupacije u jugoistočnoj Evropi. Budući da prilikom poslovanja Triglav Osiguranje prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti i to kako svojih klijenata odnosno potencijalnih klijenata, tako i korisnika usluga i trećih lica, stoga Triglav posebnu pažnju poklanja njihovoj adekvatnoj zaštiti, kako bi opravdao i zadržao Vaše poverenje.
 

Ličnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na Vas kao fizičko lice, a na osnovu koga je Vaš identitet utvrđen ili se može utvrditi. Ovim dokumentom pružaju Vam se detaljne informacije o tome na koji način i po kom osnovu Triglav prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke, pod kojim uslovima i  koja Vam prava pripadaju u pogledu Vaših podataka o ličnosti.
 

Molimo Vas da ovaj dokument (Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti) pažljivo pročitate kako bi ste se upoznali sa svim relevantnim informacijama o postupanju sa Vašim ličnim podacima i kako biste u potpunosti bili svesni prava koja Vam pripadaju na osnovu pozitivnih pravnih propisa.
 

1. KO JE RUKOVALAC PODATAKA?

Pravni termin “rukovalac“ označava fizičko ili pravno lice koje prikuplja Vaše lične podatke, određuje svrhe i načine njihove obrade, i odgovorno je da se takvi podaci obrađuju na način koji je u skladu sa važećim pravnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Triglav u obavljanju svog poslovanja predstavlja rukovaoca, pri čemu on s Vašim podacima postupa isključivo u skladu sa važećim propisima tako da osigurava adekvatan nivo zaštite i bezbednosti podataka o ličnosti.

Određeni lični podaci su Triglavu nužni kako bi Vam mogao prodati određeni proizvod ili pružiti uslugu. Međutim, ako iz nekog razloga ne želite da date Vaše lične podatke, isto možete slobodno učiniti, ali tada Triglav možda neće biti u mogućnosti da  Vam obezbedi proizvode ili pruži usluge za koje ste zainteresovani.

 

Kontakt podaci Rukovaoca obrade:

 • Triglav Osiguranje a.d.o., Beograd (Novi Beograd), Milutina Milankovića 7a, 11070 Beograd, PIB: 100000555, MB: 07082428;
 • Telefon: +38111 3305 100, e-mail: office@triglav.rs
 • Kontakt podaci Lica ovlašćenog za zaštitu podataka o ličnosti u Triglav Osiguranju: dpo@triglav.rs

 

2. KOJE PODATKE O LIČNOSTI TRIGLAV PRIKUPLJA?

U svom poslovanju, Triglav može prikupljati, čuvati i koristiti (obrađivati) sledeće vrste Vaših ličnih podataka:

 • Opšte identifikacione podatke i kontakt podatke, podatke navedene u ugovoru o osiguranju, ponudi, predugovornom obaveštenju i/ili drugim dokumentima koji su neraskidivo povezani sa ugovorom o osiguranju (prilozi, ponude, upitnici i sl.);
 • Podatke o osiguranim slučajevima i podaci potrebni za procenu osiguravajućeg pokrića;
 • Podatke koje osiguravajuće društvo pribavi u komunikaciji sa ugovaračem osiguranja/osiguranikom ili trećim licem (npr. kod nagradnih igara, događaja koje organizuje osiguravajuće društvo, registracije i korišćenja mobilnih aplikacija, korišćenja internet aplikacija Triglava itd.);
 • Podatke o datoj saglasnosti odnosno pristanku;
 • „Posebne vrste podatka“ kao što su podaci iz lekarskih nalaza, podaci iz Vaših medicinskih zahteva, podaci o vašem fizičkom i psihičkom zdravlju ili zdravstvenom stanju;
 • Kao i druge podatke ukoliko za to postoji pravni osnov.

 

3. KAKO TRIGLAV PRIKUPLJA VAŠE LIČNE PODATKE?

Triglav prikuplja Vaše lične podatke direktno od Vas ili iz drugih izvora kao što su: javne baze podataka, Vaš poslodavac, distributeri u osiguranju, druga društva za osiguranje, zdravstvene ustanove, apoteke, lekari, servisi za popravku vozila, advokati i sl.

 

4. SVRHA I PRAVNI OSNOV OBRADE VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Triglav prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke u različite zakonom dozvoljene svrhe. U pojedinim situacijama Vaši lični podaci prikupljaju se uz Vaš pristanak, dok u drugim situacijama postoji zakonska, ugovorna ili druga osnova za njihovo prikupljanje.

 

Svrhe u koje Triglav prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke mogu biti sledeće:

 • Zaključivanje i izvršavanje ugovora o osiguranju;
 • Zaključivanje i izvršavanje ugovora o pozajmici (osnov  je ugovor o životnom osiguranju);
 • Informisanje o proizvodima i uslugama Triglava (direktni marketing);
 • Sprečavanje i otkrivanje prevara, pranja novca i finansiranja terorizma;
 • Izvršavanje zakonskih obaveza Triglava;
 • Raspodela rizika putem reosiguranja i saosiguranja, i drugo.

 

Za pojedine prethodno navedene svrhe, Triglav vrši prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka na osnovu zakona, odnosno ugovora, na osnovu Vašeg pristanka, a za obradu posebnih vrsta podataka o ličnosti na osnovu Vaše izričite saglasnosti odnosno izričitog pristanka.

Svaki pristanak za obradu Vaših ličnih podataka koji ste dali Triglavu možete opozvati u bilo kom momentu. Od tog trenutka Triglav neće vršiti obradu Vaših ličnih podataka koja se zasnivala na pristanku, ali to neće uticati na zakonitost obrade podataka koja je vršena na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja.

 

Međutim, Triglav može prikupljati i obrađivati Vaše lične podatke i bez Vaše saglasnosti – naime, ako je takvo prikupljanje i obrada neophodna za:

 • Izvršavanje ugovora u kojem ste Vi ugovorna strana ili kako bi se pre sklapanja ugovora, na Vaš zahtev, preduzele radnje potrebne za sklapanje ugovora (npr. izrada ponude);
 • Poštovanje pravnih obveza Triglava (npr. obaveza definisanih Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u vezi sa razmenom informacija o finansijskom poslovanju stranke);
 • Zaštitu Vaših životno važnih interesa ili životno važnih interesa drugog fizičkog lica;
 • Izvršavanje poslova u javnom interesu ili pri izvršavanju zakonom propisanih ovlašćenja Triglava (npr. dostavljanje dokumentacije pravosudnim organima u svrhu vođenja postupka);
 • Ostvarivanje legitimnih interesa Triglava ili treće strane, osim  u slučaju kada Vaši pojedinačni interesi, prava i slobode imaju prednost nad legitimnim interesom Triglava ili treće strane (npr. otkrivanje i sprečavanje prevara u osiguranju, direktni marketing prema postojećim klijentima u svrhu ponude proizvoda iste ili druge vrste osiguranja, razmena podataka unutar Triglav grupe u administrativne svrhe i sl.).

 

5. PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI TREĆIM LICIMA

Triglav ulaže posebne napore kako bi osigurao da se Vaši lični podaci prikupljaju i obrađuju na način koji je u skladu sa prethodno navedenim svrhama. Kako bi se iste ostvarile, Triglav u pojedinim situacijama mora Vaše lične podatke učiniti dostupnim trećim licima odnosno licima koji s Vašim ličnim podacima dalje postupaju kao rukovaoci, kao što su npr. državni organi, saosiguravači, reosiguravači, posrednici i zastupnici u osiguranju, pružaoci zdravstvenih usluga, istražitelji prevara, Narodna banka Srbije, banke i sl.
 

Kako bi se ostvarile navedene svrhe, Triglav može Vaše lične podatke učiniti dostupnim sledećim licima, koja sa Vašim ličnim podacima postupaju kao obrađivač, odnosno kao primaoci podataka o ličnosti, u smislu Zakona o zaštiti podatka o ličnosti, a to su primera radi: druga društva u okviru Triglav grupe; distributeri u osiguranju, konsultanti, stručni suradnici, advokati, procenitelji štete, lekari cenzori, privredna društva, saradnici koji za Triglav obavljaju različite usluge (IT kompanije, pružaoci poštanskih usluga i sl.).

Takođe, Triglav može Vaše podatke o ličnosti učiniti dostupnim trećim licima, primera radi u slučaju bilo kog planiranog ili izvršenog postupka reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog ulaganja, prenosa ugovora, prenosa ili drugog raspolaganja bilo kojim delom poslovanja, imovine ili akcija Triglava (uključujući stečajni ili drugi sličan postupak) ili u drugim slučajevima ispunjavanja pravnih obaveza.

 

6. GDE SE OBRAĐUJU VAŠI LIČNI PODACI?

Vaše lične podatke obrađivaće lica navedena u tački 5. ovog dokumenta, a u skladu sa ugovorom o obradi podataka o ličnosti koji će u svemu osigurati bezbednost Vaših ličnih podataka, poštujući zakonski okvir u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Triglav ni u kojem slučaju neće Vaše lične podatke činiti dostupnim licima  koja nemaju ovlašćenje za obradu Vaših ličnih podataka.

 

7. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI ZAŠTITE VAŠIH LIČNIH PODATAKA I KAKO IH OSTVARITI?

U odnosu na Vaše lične podatke koje Triglav prikuplja i obrađuje, na osnovu važećih propisa u vezi sa  zaštitom podatka o ličnosti  imate sledeća prava:

 • Pravo na informisanje o tome koje Vaše lične podatke Triglav poseduje, od koga su ti podaci prikupljeni, svrhu obrade tih podataka, informacije o rukovaocima i obrađivačima navedenih podataka i osobama kojima navedeni podaci mogu biti dostupni;
 • Pravo na ispravku Vaših ličnih podataka, kako biste osigurali da su podaci kojima Triglav raspolaže istiniti, tačni i ažurni;
 • Pravo na brisanje Vaših ličnih podatka koje Triglav obrađuje, ako ti podaci više nisu nužni za ostvarivanje svrha navedenih pod tačkom 4.;
 • Pravo na ograničenje obrade Vaših ličnih podataka u slučajevima predviđenim važećim propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti;
 • Pravo prenosivosti – imate pravo da primite  Vaše lične podatke u strukturisanom obliku kako biste iste preneli drugom rukovaocu;
 • Pravo prigovora (pritužbe) – imate pravo da uložite prigovor na obradu Vaših ličnih podataka Triglavu ili nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podatka o ličnosti);
 • Pravo da povučete saglasnost odnosno pristanak za obradu Vaših ličnih podataka u slučajevima kad se takvi podaci prikupljaju i obrađuju isključivo na osnovu Vaše saglasnosti odnosno pristanka.

 

Zahtev za ostvarivanje navedenih prava preporučujemo da uputite  Triglavu popunjavanjem odgovarajućeg obrasca, koji je  dostupan na prodajnim mestima Triglava, kao i na web stranici www.triglav.rs

Zahtev možete podneti:

 • pisanim putem neposredno u svakoj Filijali društva, a popis svih Filijala nalazi se na web stranici www.triglav.rs;
 • putem pošte na adresu: Triglav osiguranje a.d.o, Milutina Milankovića 7a, 11070 Beograd, sa naznakom: Za lice ovlašćeno za zaštitu podataka o ličnosti ili
 • elektronskom poštom na e-mail: dpo@triglav.rs.

 

8. KADA MOŽETE ULOŽITI PRITUŽBU NA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI?

U svakom trenutku možete Triglavu uložiti prigovor na obradu Vaših ličnih podataka za potrebe direktnog marketinga, nakon čega će bez odlaganja prestati sa obradom Vaših podataka u navedenu svrhu.

Prigovor možete uputiti i na obradu Vaših ličnih podataka koja je neophodna za izvršavanje poslova u javnom interesu ili pri izvršavanju zakonom propisanih ovlašćenja Triglava ili za potrebe ostvarivanja legitimnih interesa Triglava, nakon čega Triglav više neće obrađivati Vaše lične podatke, osim ukoliko je pozitivnim propisima uređeno drugačije. Ako smatrate da je došlo do povrede Vaših ličnih podataka ili kršenja Vaših prava, imate pravo da se obratiti se i nadležnom nadzornom organu pritužbom – Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

9. KOLIKO DUGO TRIGLAV ČUVA VAŠE LIČNE PODATKE?

Triglav čuva Vaše lične podatke do isteka zakonskog roka čuvanja odnosno dok za to postoji legitiman interes, odnosno važeća saglasnost ili pristanak.

Triglav neće čuvati Vaše lične podatke duže nego što je to nužno i zakonito tako što će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.

 

10. IZMENA PRAVILA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

Triglav redovno vrši izmene ovog dokumenta koji sadrži informacije o obradi podataka o ličnosti, u skladu sa promenama važećih propisa koji uređuju ovu oblast i  obezbeđuje da je najnovija verzija Informacija dostupna na svim prodajnim mestima Triglava, kao i na web stranici Triglava www.triglav.rs.

U slučaju značajne promene sadržaja Informacije koja može bitno uticati na Vaša prava, slobode ili interese, bićete pravovremeno obavešteni.