S&P ponovo dala visoki kreditni rejting »A«, sa stabilnom srednjoročnom prognozom

1. 8. 2019

Triglav grupa ocenjena kao grupacija sa snažnom bazom kapitala i stabilnim i prfitabilnim poslovanjem

 

Agencija za kreditni rejting S&P Global Ratings je 31. 7. 2019. Triglav grupi i njenom matičnom društvu Zavarovalnici Triglav, kao i kćerinskom društvu Pozavarovalnici Triglav Re iznova potvrdila dugoročan kreditni rejting i kreditni rejting finansijske moći »A«. Ovi rejtinzi imaju stabilnu srednjoročnu prognozu. Prema navodima S&P, ponovljena dodela visokog rejtinga odraz je vodećeg položaja Triglav grupe na tržištu osiguranja i na tržištu upravljanja imovinom u Sloveniji kao i položaja i jačanja tog položaja na tržištima u regionu. Istovremeno agencija naglašava stabilno i dobro poslovanje Grupe, odgovarajući profil rizika i čvrstu adekvatnost kapitala.

 

Kreditni rejting »A« isključivo je rejting samostalnog profila kreditnih rizika Grupe i ne sadrži nikakva povećanja rejtinga koji bi bio posledica povezanosti Grupe sa državom. Kao što navodi S&P, rejting se temelji na vodećem položaju Triglava u Sloveniji i regionu, na njegovoj dobro segmentiranoj ponudi, razgranatoj prodajnoj mreži i na snažnom trgovačkom brendu. S&P ocenjuje profil poslovnih rizika kao veoma stabilan. Investicioni portfolio Triglav grupe je kvalitetan i dobro raspodeljen, usmeren uglavnom u investicije na području evrozone. Zaštita u formi reosiguranja Triglav grupe je konzervativna, a njen profil rizika je dobar.

 

Sve navedeno omogućava Triglav grupi stabilno i profitabilno poslovanje, što S&P očekuje i u budućnosti, kad će Grupa nastaviti sa sprovođenjem strateških planiranih aktivnosti. Te aktivnosti, između ostalog, uključuju kontinuirani razvoj segmentirane ponude, geografsku raspodelu prihoda sa većim udelom premija sa tržišta izvan Slovenije i jačanje delatnosti upravljanja imovinom. Da bi se postigao rast i razvoj, Triglav grupa ima na raspolaganju postojeću dobru kapitalizovanost, za koju S&P očekuje da će i ubuduće ispunjavati minimalne kriterijume za rejting »AA«.

 

Stabilna srednjoročna prognoza kreditnog rejtinga odražava očekivanja S&P da će Triglav i u nadolazećem dvogodišnjem periodu uspešno sprovoditi poslovnu strategiju sa naglaskom na rastu, na daljoj disperzivnosti poslovanja, na očuvanju veoma visoke adekvatnosti kapitala i na dobrom stabilnom poslovanju.

Share on Google+