Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Potvrđeni rejting »A«

3. 12. 2018

A.M. Best ocenio Triglav grupu kao finansijski čvrstu sa profitabilnim poslovanjem

 

Rejting agencija A.M. Best je Zavarovalnici Triglav i Pozavarovalnici Triglav Re, prilikom redovnog godišnjeg pregleda, ponovo potvrdila rejting »A« i rejting kreditne sposobnosti izdavača »a«. Rejtinzi za oba društva imaju stabilnu srednjoročnu prognozu. Prema navodima agencije A.M. Best potvrda visokog rejtinga odraz je dobrog poslovanja Triglav grupe, njene veoma čvrste adekvatnosti kapitala i odgovarajućeg upravljanja rizicima.  

 

Triglav grupa je dobro kapitalizovana, rezervacijama upravlja promišljeno i ima dobar stepen finansijske fleksibilnosti. Njeno poslovanje je proteklih godina ocenjeno kao jako dobro, iako na njega još uvek utiču niske kamatne stope, stanje u segmentu životnih osiguranja i jaka konkurencija u zahtevnim prilikama na tržištu. Agencija naglašava prednosti vodećeg položaja Triglav grupe na slovenačkom tržištu i u regionu. Navodi da Grupa izvan Slovenije poboljšava poslovanje, prvenstveno pomoću jačanja njegovog obima i aktivnog traženja dodatnih prodajnih kanala, koji su troškovno efikasniji.

 

Rejting agencija A.M. Best je kod potvrde visokog rejtinga za kćerinsko društvo Pozavarovalnicu Triglav Re istakla njenu ključnu ulogu kao reosiguravača svih društava Triglav grupe.  

Share on Google+