Korisnici podataka o ličnosti

Lista kategorija korisnika/primalaca podataka o ličnosti


U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije „primalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade.

"Treća strana" je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije lice na koje se podaci odnose, rukovalac ili obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom rukovaoca ili obrađivača.

Podaci o ličnosti mogu, u određenim slučajevima i u meri u kojoj su propisani, biti saopšteni sledećim korisnicima/kategorijama korisnika:

Korisnik/kategorija korisnika

Pravni osnov

Svrha

Udruženje osiguravača Srbije i drugi osiguravači

Zakon o osiguranju

Društvo za osiguranje i udruženje društava za osiguranje, kome su javna ovlašćenja poverena posebnim zakonom prikupljaju, obrađuju, čuvaju, koriste i dostavljaju lične podatke neophodne za zaključenje ugovora o osiguranju i za likvidaciju šteta, odnosno isplatu ugovorenih iznosa koji proizlaze iz ugovora o osiguranju, u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti i drugim zakonom, odnosno propisom.

Društvo za osiguranje i udruženje mogu obrazovati i voditi odgovarajuće registre podataka o osiguranicima, odnosno o korisnicima osiguranja i štetnim događajima, kao i registre podataka o proceni i likvidaciji šteta, odnosno isplati ugovorenih iznosa.

Društvo za osiguranje i udruženje mogu razmenjivati podatke o osiguranicima i štetnim događajima u slučaju sumnje da postoji prevara u osiguranju.

Reosiguravači

Zakon o osiguranju

zaključivanje i sprovođenje reosiguranja, praćenje trendova i povezanih rizika na tržištu osiguranja

 

Sudovi, sudski veštaci i sudski tumači

Zakon o uređenju sudova i drugi propisi procesni i materijalni

 

vođenje postupaka, i preduzimanje radnji u toku postupka po nalogu suda

Policija, tužilaštva

Zakon o policiji, Krivični zakonik, Zakon o prekršajima, i Zakon o javnom tužilaštvu i drugi propisi koji regulišu rad policije i tužilaštva

vršenje policijskih ovlašćenja i ovlašćenja javnog tužioca

Pružaoci asistentskih usluga

Ugovor osiguravača i asistenta

pružanje usluga pomoći osiguranicima ili druge usluge osiguranicima

Oštećena lica/oštećenici

Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o osiguranju i drugi

rešavanje odštetnih zahteva, odnosno zahteva po osnovu zaključenog ugovora o osiguranju

Advokati

Zakon o advokaturi i materijalni propis

zastupanje stranke

Druga lica, na osnovu pristanka stranke Pristanak za namene navedene u pristanku

Poslodavac osiguranika

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju i ugovor o kolektivnom osiguranju

Plaćanje poslodavca kod isplata zarada zaposlenima, kao i kod kolektivnih osiguranja zaposlenih

Biro stranog osiguranja ili strano osiguravajuće društvo, Biro zelene karte u Udruženju  osiguravača Srbije

 

 

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju, Multiratelarni sporazum i drugi propis iz ove oblasti

postupanje prema zahtevima koji proističu iz  osiguranja,  zakona i Multilateralnog sporazuma gde je strani državljanin učestvovao u nesreći

Zakoniti naslednik prvog ili drugog naslednog reda

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o nasleđivanju, iskazan pravni interes

nasleđivanje

Staraoci u slučaju vaše nesposobnosti kada ih je postavio Centar za socijalni rad

Porodični zakon i drugi materijalni i procesni propisi

vršenje prava iz osiguranja, koja predstavljaju  brigu o licu, prava i koristi štićenika i pažljivo upravljanje njegovom imovinom

Izvršitelji

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

izvršenje neposrednih radnji u postupku izvršenja i obezbeđenja

Poverioci stranaka

Zakon o izvršenju i obezbeđenju i iskazan pravni interes

izvršenje neposrednih radnji u postupku izvršenja i obezbeđenja

Stečajni upravnici

Zakon o stečaju

identifikovanje pravnog položaja i imovine stečajnog dužnika, imovine njegovog supružnika ili vanbračnog partnera, i transakcije koje bi mogle imati karakter pobijanih pravnih radnji

Spoljni revizori

Zakon o privrednim društvima, Zakon o reviziji, Zakon o osiguranju

nadzor nad poslovanjem Društva

Autsorsing IT usluga

Legitimni interes, Zakon o osiguranju

pruženje ugovorenih IT usluga

Odgovorno pravno ili fizičko lice

Obligacioni odnosi, Zakon o osiguranju i drugi relevantni propisi

Sprovođenje regresnih zahteva

Pružaoci poštanskih usluga

Zakon o poštanskim uslugama

Pružanje poštanskih usluga

Osiguranici (banke, druge finansijske organizacije i druga pravna lica koja imaju ugovor o osiguranju sa osiguravajućom kompanijom)

Zakon o osiguranju, Zakon o bankama, Zakon o obligacionim odnosima i drugi relevantni propisi

Zaključenje i likvidacija šteta iz osiguranja kredita

Banke, leasing kuće, drugi zajmodavci

Zakon o bankama,  Zakon o obligacionim odnosima i drugi relevantni propisi

radi ustupanje prava na isplatu sume osiguranja na banku, u slučaju nastanka štete, odnosno osiguranog slučaja (vinkulacija) i za utvrđivanje kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za odobrenje kredita

Pružalac usluge e-identiteta

Pristanak

kreiranje elektronskog identiteta potpisnika kod pružaoca usluga elektronskog potpisa

 


Druga lica, kojima otkrivamo vaše podatke o ličnosti:

Drugim licima kojima podaci o ličnosti mogu biti otkriveni, gde je obrada neophodna za ispunjenje zakonskih obaveza Društva, i zakonskih ovlašćenja pojedinih organa sa javnih ovlašćenja. Takvi slučajevi predstavljaju sprovođenje obaveza u odnosu na nadzorne organe osiguravajućeg društva koji nadziru funkcionisanje tržišta osiguranja, zaštitu potrošača, poštovanje poreskih obaveza, sprečavanje pranja novca, obradu podataka o ličnosti i/ili ostvarivanje drugih zakonskih ovlašćenja: Narodna banka Srbije, Poreska uprava Republike Srbije, Tržni inspektorat, Ministarstvo nadležno za poslove informacione bezbednosti, Nacionalni CERT, Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Republički zavod za statistiku, Republički zavod za zdravstveno osiguranje i drugi).

 

Complementary Content
${loading}