Kategorije obrađivača podataka o ličnosti

Lista kategorija obrađivača podataka o ličnosti

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (u daljem teksu: Zakon), pored termina "obrađivač", uveo je niz novih koncepata kao što su "primalac" i "zajednički rukovalac" koji nemaju isto značenje.

To znači da će, u odnosu na ove koncepte, a na osnovu smernica Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije, nastaviti da se razvija odgovarajuća praksa i razumevanje tih koncepata, a samim tim i promene pojedinačnih kategorija obrađivača i kategorija primalaca navedenih ispod u listi kategorija obrađivača podataka o ličnosti.

 

U skladu sa Zakonom, termin "obrađivač" podrazumeva fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.

 

Kategorija obrađivača Predmet ugovorne obrade

zastupnici i posrednici u osiguranju, u različitim pravnim oblicima

vršenje zastupanja u osiguranju i posredovanje u osiguranju

ugovorni asistenski centri

pružanje usluga pomoći dogovorenih ugovorom o osiguranju

spoljni lekari cenzori

pružanje stručne pomoći i mišljenja

pružaoci platnih usluga

plaćanje

autsorsing IT usluga

obezbeđivanje održavanja sistema, administracije i razvoja sistema i aplikacija

izvođači uništavanja dokumentacije koja sadrži podatke o ličnosti

odvoženje i uništavanje dokumentacije koja sadrži podatke o ličnosti

ugovorni partner u izvršenju marketinške akcije ili događaja

aktivnosti u vezi sa marketinškim akcijama ili događajima

štamparije

aktivnosti  štampanja

izvođači u pripremi popusta i raspodeli vaučera

aktivnosti u vezi sa popustima i raspodelom vaučera

limarske radionice  i ugovorni autoservisi

sprovođenje procedura koje se odnose na prijavu i popravku štete

detektivi

istraživanje sumnji na prevaru u osiguranju

call centar

sprovođenje usluga call centra

izvođači projekata donacija

izvođenje projekata donacija

organizatori događaja

organizacija događaja

pružaoci usluga digitalnog marketinga

izvođenje digitalnog marketinga

pružaoci marketinških, reklamnih usluga  i oglašavanja

pružanje reklamnih usluga, marketinga i oglašavanja

pružaoci usluga poslovnog komuniciranja i odnosa sa javnošću

izvođenje usluga poslovne komunikacije i odnosa sa javnošću

pružaoci  usluga oglašavanja

izvođenje usluga oglašavanja

dobavljač elektronskog potpisa dokumenata i usluge elektronskog pečata (na daljinu)

obezbeđivanje platforme za postupke potvrde identiteta potpisnika, za elektronsko potpisivanje i elektronsko pečatiranje dokumenata

 

Želimo posebno da Vam skrenemo pažnju na činjenicu da se, u skladu sa Zakonom,  podaci o ličnosti otkrivaju i primaocima podataka o ličnosti u svrhu primene propisa, legitimnih interesa i pristanka na obradu. Spisak kategorija primalaca je objavljen ovde.

Complementary Content
${loading}