Ulaganje u budućnost

Kako biste obezbedili neometano poslovanje osigurajte zaposlene koji doprinose uspehu Vaše kompanije.

Ugovarač i uplatilac premije je pravno lice i premija se može plaćati mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje.

 

Može se zaključiti kao:

 

 • kolektivno životno osiguranje zaposlenih za slučaj smrti i
 • kolektivno životno osiguranje zaposlenih za slučaj smrti usled bolesti.

 

U slučaju smrti ili smrti usled bolesti osiguranika, korisniku se isplaćuje ugovorena osigurana suma. Pošto nema štednog dela, moguće su visoke osigurane sume, po veoma povoljnim premijama

Osigurati se mogu:

lica od navršene 18 do navršene 74 godine starosti tako da po isteku osiguranja Osiguranik nije stariji od 75 godina života i to:

 • zaposleni kod poslodavca;
 • radno angažovani kod poslodavca van radnog odnosa
 • članovi sindikata


Trajanje osiguranja je od 1 do 20 godina i uslov je da bude minimalno osigurano 10 zaposlenih.

Ugovaranjem kolektivnog životnog osiguranja zaposlenih pravno lice postaje zanimljivije za pridobijanje novih kvalitetnih kadrova i doprinosi jačanju njihove lojalnosti.

RAZLOZI ZA ZAKLJUČENJE POLISE

Koristi za pravno lice:

 • niži troškovi i popusti - ukoliko poslodavac plaća grupnu premiju (jedan iznos), troškovi plaćanja su niži;
 • bez procene zdravstvenog stanja - automatski prijem u osiguranje bez procene zdravstvenog stanja onih koji su uključeni, bez lekarskog pregleda, značajno smanjuje administraciju;
 • uključivanje novih zaposlenih u osiguranje - mogućnost uključivanja novih osiguranika u toku trajanja osiguranja po dospelosti premije, pri čemu generalna polisa neometano teče dalje;
 • odgovorno preduzeće - preduzeća koja se odluče za ovu vrstu osiguranja imaju prednost pri vođenju aktivne kadrovske politike.

Korist za zaposlene:

 • pogodnosti: ugovarač i uplatilac premije je pravno lice/poslodavac;
 • zaštita porodice - poslodavac će se pobrinuti za dodatnu zaštitu osiguranikovih najbližih, a u slučaju smrti osiguranika korisnici će imati finasijsku pomoć;
 • bez procene zdravstvenog stanja - automatski prijem u osiguranje gde nema procene zdravstvenog stanja ili zdravstvenog pregleda.

 


Kolektivno životno osiguranje zaposlenih
Osiguravajuće pokriće Smrt: u slučaju smrti osiguranika korisniku osiguranja se isplaćuje osigurana suma za slučaj smrti

Smrt usled bolesti: u slučaju smrti usled bolesti osiguranika korisniku osiguranja se isplaćuje osigurana suma za slučaj smrti usled bolesti
Ugovarač osiguranja Pravno lice
Ko se osigurava Zaposleni / radno angažovani kod poslodavca van radnog odnosa i članovi sindikata starosti od 18 do 74 godina, najviše 75 pri isteku osiguranja
Broj osiguranika Najmanje 10
Trajanje osiguranja  od 1 od 20 godina
Uplatilac premije je pravno lice.

Frekvencija plaćanja: mesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje.

Popusti pri plaćanju premije: u slučaju kvartalnog, polugodišnjeg i godišnjeg plaćanja premije

Dokumenti

Pogledajte i...