Dopunsko osiguranje od nastupanja teških bolesti i povreda - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Dopunsko osiguranje od nastupanja teških bolesti i povreda

 

Kao dopunsko osiguranje uz osiguranje života možete ugovoriti osiguranje od nastupanja teških bolesti i povreda kojim ćete olakšati situaciju ukoliko obolite od neke vrste teških bolesti. Kako kod teških bolesti pacijent, odnosno, članovi njegove porodice imaju velike dodatne troškove, novcem, to jest osiguranim iznosom, možete obezbediti sebi kvalitetniju brigu i lečenje.

Dopunskim osiguranjem od nastupanja teških bolesti i povreda moguće se osigurati za slučaj nastupanja jedne od teških bolesti i povreda sa liste teških bolesti i povreda navedenih u uslovima osiguranja.

U slučaju prvog pojavljivanja oboljenja od jedne od teških bolesti ili povreda (u skladu sa Posebnim uslovima) osiguravač isplaćuje korisniku osiguranu sumu za slučaj teških bolesti i povreda, osim ukoliko osigurano lice umre u toku prvog meseca nakon ispunjenja tih uslova. Osigurana suma tokom celog trajanja osiguranja je konstantna.

Dopunsko osiguranje od nastupanja teških bolesti i povreda moguće je priključiti uz: mešovito životno osiguranje i riziko životno osiguranje.

Lista od 23 teške bolesti i povreda pokrivene dopunskim osiguranjem od nastupanja teških bolesti i povreda:
 

1/ Srčani infarkt

2/ Rak

3/ Moždani udar

4/ Otkazivanje rada bubrega

5/ Presađivanje vitalnih organa

6/ Paraliza

7/ Multipla skleroza

8/ Alchajmerova bolest (pre navršenih 60 godina)

9/ Parkinsonova bolest (pre navršenih 60 godina)

10/ Akutni virusni encefalitis, koji prouzrokuje perzistentne simptome

11/ Zamena srčanih zalizaka

12/ Operacija koronarnih arterija

13/ Operacija zbog bolesti aorte

14/ Aplastična anemija sa teškim oblikom otkazivanja koštane srži

15/ Bakterijski meningitis, koji prouzrokuje perzistentne simptome

16/ Benigni tumor mozga

17/ Koma, koja prouzrokuje perzistentne simptome

18/ Trajna i nepopravljiva gluhost

19/ Gubitak ekstremiteta

20/ Trajni i nepopravljivi gubitak govora

21/ Teška povreda glave, koja prouzrokuje trajni gubitak fizičke sposobnosti

22/ Opekotine trećeg stepena, koje pokrivaju 20% površine tela

23/ Nepopravljiv potpuni gubitak vida
 

Osiguranom licu, koja je ugovorilo dopunsko osiguranje od nastupanja teških bolesti i povreda, Osiguravač obezbeđuje i osiguravajuće pokriće za decu starosti od 3. do navršene 18. godine u slučaju prve pojave jedne od teških bolesti ili povreda. Osiguravač će isplatiti naknadu u visini od 1/3 od ugovorene osigurane sume za slučaj teških bolesti i povrede osiguranog lica, ali ne više od 2.500 EUR. U tom slučaju osiguranje od teških bolesti i povreda za to dete prestaje.
 

Pokriće za teške bolesti i povrede za osigurano lice i drugu decu ostaje nepromenjeno i nakon isplate naknade  za neko od dece osiguranog lica, s tim što se premija za osiguranje teških bolesti i povreda i dalje plaća.
 

Lista od 20 teških bolesti i povreda pokrivene dopunskim osiguranjem od nastupanja teških bolesti i povreda za decu:
 

1/ Rak

2/ Otkazivanje bubrega (krajnji stadijum bolesti bubrega)

3/ Gubitak vida

4/ Zamena srčanog zaliska

5/ Presađivanje glavnih organa

6/ Paraliza

7/ Aplastična anemija

8/ Benigni tumor mozga

9/ Koma

10/ Gubitak sluha

11/ Teške opekotine

12/ Dečija paraliza (oliomijelitis)

13/ Od insulina zavisna šećerna bolest (diabetes melitus tipa I)

14/Sistemski oblik juvenilnog hroničnog artritisa ('Stillova bolest')

15/ Bakterijski meningitis

16/ Teška povreda glave

17/ Encefalitis

18/ Primarna (idiopatska) kardiomiopatija

19/ Apalični sindrom (vegetativno stanje)

20/ Gubitak ekstremiteta

DRUGO LEKARSKO MIŠLJENJE (“MEDICAL SECOND OPINION”)

Licima koje imaju ugovoreno dopunsko osiguranja od nastupanja teških bolesti i povreda,  Osiguravač će jednom u svakoj godini trajanja dopunskog osiguranja od nastupanja teških bolesti ili povrede omogućiti dobijanje drugog lekarskog mišljenja (MSO).

 

Osigurano lice može da zatraži  drugo lekarsko mišljenje u većini slučajeva, uz sledeće izuzetke:
 

a. Osiguranom licu još nije uspostavljena dijagnoza – osigurano lice mora biti uspostavljena  zvanična dijagnoza od svog nadležnog lekara kao preduslov za obezbeđivanje MSO.

b. Osigurano lice nije pregledano od strane nadležnog lekara u poslednjih 12 meseci – preduslov za pribavljanje MSO je postojanje skorašnje medicinske dokumentacije.

c. Kod osiguranika je došlo do akutnog stanja ili stanja koje je opasno po život.

d. Potreban je fizički pregled osiguranika - određena stanja će uvek zahtevati pregled i evaluaciju osiguranika na licu mesta  (na primer, mentalna bolest), i u takvim slučajevima nije moguće pribaviti MSO.