Dobit Triglav grupe iznad planirane, na poslovanje su uticale više štete

6. 3. 2018

Poslovanje Triglav grupe bilo je dobro u protekloj godini i u skladu sa zacrtanim strateškim usmerenjima navodi prva informacija o poslovanju za 2017. godinu, koju je na osnovu nerevidiranih podataka objavila Grupa. Dobit pre oporezivanja je iznosila 84,4 miliona evra, što je iznad planiranog (između 70 i 80 miliona evra). Grupa je već treću godinu zaredom ostvarila rast premija i to ovaj puta od 7% te je tako fakturisala milijardu evra bruto premija osiguranja i saosiguranja (što je više od planiranih 930 miliona evra). Na poslovanje Triglav grupe u 2017. godini uticali su vanredni vremenski događaji, koji su uzrokovali štete u iznosu od 33,5 miliona evra, što je za 59% iznad proseka poslednjih pet godina. Triglav grupa je nepovoljne štetne događaje uspešno nadoknadila visokim rastom premija i dobrim nadzorom troškova. Prinos od investicija se smanjio, ali manje nego što se očekivalo. Kombinovani koeficijent Triglav grupe ostao je na povoljnom nivou od 93,9%. U 2017. godini obe agencije za kreditni rejting S&P Global Ratings i A.M. Best ponovo su Triglav grupi dale visoke kreditne rejtinge »A« i stabilnu srednjoročnu prognozu.

 

Dobit Grupe iznad planirane. Triglav grupa je prema nerevidiranim podacima ostvarila 84,4 miliona evra dobiti pre oporezivanja, a planirano je bilo između 70 i 80 miliona evra. Matično društvo je 2017. godinu završilo sa dobiti pre oporezivanja u visini od 73,8 miliona evra. Profitabilnost kapitala Triglav grupe iznosila je 9,3%, a matičnog društva 11,0%.

 

Uticaj vanrednih vremenskih događaja. U globalnim okvirima 2017. godinu karakterisali su katastrofalni štetni događaji. Triglav grupi su nevremena sa olujama i gradom, mraz, orkan Irma, poplave i olujni vetar prouzrokovali štete u visini od 33,5 miliona evra, što je 59% iznad proseka Grupe u poslednjih pet godina (22% iznad desetogodišnjeg proseka). Fakturisani bruto iznosi šteta bili su 6% viši nego godinu pre, što je dovelo do smanjenja koeficijenta šteta za dva odstotna boda. Triglav grupa je nepovoljni učinak štetnih događanja uspešno nadoknadila visokim rastom premija i dobrim nadzorom troškova, a uticali su i prinosi od investicija, koji su manje pali od očekivanog.

 

Zajednička premija dostigla 1 milijardu evra. Već treću godinu zaredom Triglav grupa je ostvarila rast premija, koji je u 2015. i 2016. godini iznosio 3%, odnosno 2%, a prošle godine  čak 7%. Fakturisana bruto premija osiguranja, saosiguranja i reosiguranja prema nerevidiranim podacima iznosila je u 2017. godini 1 milijardu evra, a planirano je bilo oko 930 miliona evra. Rast premija ostvaren je u sve tri premijske grupe. Kod osiguranja imovine, koje predstavlja najveću grupu premija, rast je iznosio 7%. Triglav grupa je realizovala visok 13% rast premije kod zdravstvenih osiguranja, dok je kod premija životnih osiguranja uprkos visokog doživljenja polisa osiguranja rast iznosio 3%.

 

Poslovanje na pojedinim tržištima. Triglav grupa je u 2017. godini poslovala u povoljnijem makroekonomskom okruženju i to kako u Sloveniji tako i u regionu. To je dovelo do vidljivog oporavka osiguravajućih tržišta Triglav grupe u regionu, ali prilike su još uvek zahtevne zbog zaoštrene konkurencije. Svih 13 osiguravajućih društava Triglav grupe pružaju dosledne na klijente usmerene kompletne usluge, obezbeđuju visoki standard tih usluga i razvijaju kako unutrašnje tako i spoljne prodajne mreže i strateški određene razvojne aktivnosti.

 

U skladu sa strateškim usmerenjem na rast i razvoj Triglav grupa postepeno povećava udeo premije osiguranja fakturisane na tržištima van Slovenije. U 2017. godini on se povećao za 0,4 odstotna boda na 17,7%. Udeo zajedničke premije fakturisan na slovenačkom tržištu osiguranja iznosio je 76,8%, dok je premija globalnog reosiguranja činila 5,5% u strukturi ukupne premije. Na svim većim tržištima Triglav grupe realizovan je rast premije. Na slovenačkom tržištu taj je rast iznosio 6%, što se poklapa sa rastom tržišta. Rast premije ostvarila su i sva tri slovenačka osiguravajuća društva u Triglav grupi. Na tržištima van Slovenije prosečni rast premije iznosio je čak 10%. Najviši, i to 27%, bio je u Srbiji, a u Hrvatskoj je iznosio 9% te u Bosni i Hercegovini 7%. U Crnoj Gori premija je ostala negde na nivou prethodne godine dok se na makedonskom tržištu, koje čini 2% udela u ukupnoj premiji Grupe, spustila za 1 %.

 

Prinosi od investicija su niži, ali iznad očekivanih. Prema nerevidiranim podacima prinosi od investicija Triglav grupe, ali bez prinosa investicija životnih osiguranika, koji preuzimaju investicioni rizik, niži su za 4% u odnosu na 2016. godinu. Prinosi su pali manje od očekivanog, a određeni uticaj imali su i neki jednokratni događaji, kao što su realizovane kapitalne dobiti. Investiciona politika Triglav grupe u 2017. godini ostala je neizmenjena. Triglav grupa je aktivno prilagodila udele pojedinih investicionih rangova, ali time se nije suštinski izmenila struktura ulagačkog portofolija.

 

Dobar nadzor troškova. Ukupni bruto operativni troškovi Triglav grupe smanjeni su za 1% u odnosu na prethodnu godinu. Zbog intenzivnih prodajno-marketinških i strateških razvojnih aktivnosti povećali su se operativni troškovi u osiguravajućem delu, no njihov je rast zaostajao za rastom premije. Udeo troškova u fakturisanoj premiji smanjio se za 0,5 odstotna boda na 24,8%.

 

Povoljan kombinovani koeficijent. Pogoršanje koeficijenta šteta ublaženo je poboljšanim koeficijentom rashoda te je zbog toga vrednost kombinovanog koeficijenta na povoljnoj visini od 93,9%. Planirana vrednost iznosila je oko 95%, što je ujedno i njegova dugoročna prosečna ciljana vrednost.

 

Finansijska stabilnost, visoki kreditni rejtinzi. Stabilan vodeći položaj na tržištu u Sloveniji i regionu, profitabilno i bezbedno poslovanje te finansijska stabilnost Triglav grupe potvrdile su obe agencije za kreditni rejting, S&P Global Ratings i A.M. Best. U 2017. godini opet su Grupi dale visoke kreditne rejtinge »A« i stabilnu srednjoročnu prognozu. Visok nivo finansijske stabilnosti Triglav grupe potvrđuje i celokupni kapital, koji je povećan za 2% (756,6 miliona evra) te povećanje bruto tehničkih rezervi Triglav grupe za 3% (2.732,2 miliona evra). Obe kategorije su garancija i osnov za uravnoteženo poslovanje i za obezbeđivanje dugoročne bezbednosti osiguranika Triglav grupe.

 

Vodeća u Sloveniji i u regionu Adria. Triglav grupa ostaje čvrsto na vodećem mestu u regionu Adria (20-odstotni udeo), a tu poziciju zadržava i na svom najvećem, slovenačkom tržištu (36-odstotni udeo). U 2017. godini poboljšala je svoj položaj na hrvatskom i srpskom tržištu, a na drugim je tržištima uglavnom sačuvala položaj, odnosno tržišni udeo iz prethodne godine. Triglav grupa ostaje strateški usmerena na svoja postojeća tržišta, koja aktivno razvija. Svoj položaj jača pomoću organskog rasta, a u slučaju odgovarajućih prilika ne isključuje ni eventualna preuzimanja. U 2017. godini Grupa je osnivanjem novog osiguravajućeg društva ušla na makedonsko tržište životnih osiguranja, dok je na tržištu Bosne i Hercegovine prva ponudila dobrovoljno penzijsko osiguranje. Suosnivanjem društva Trigal postavila je regionalnu platformu namenjenu investiranju u alternativna ulaganja.

 

Naglasci u razvoju u 2017. sa aspekta strategije do 2020. Triglav grupa je u svojoj strategiji 2017 – 2020. odredila svoj put u pravcu savremene, inovativne i dinamične osiguravajuće-finansijske grupacije, koja ostaje čvrsto na vodećem položaju u Sloveniji i šire u regionu. U prvoj strateškoj godini aktivno je realizovala svih pet usmerenja iz svoje strategije. To su sveukupni odnosi sa klijentima, digitalizacija i unutrašnje prestrukturiranje poslovanja, učinkovito upravljanje imovinom, razvijanje savremene kulture i angažovanih kadrova te očuvanje profitabilnosti poslovanja i povećavanje vrednosti Triglav grupe.

 

Klijenti su u centru svih aktivnosti Triglav grupe.  U 2017. godini osiguranja Triglav grupe ponudila su nove i poboljšane proizvode, koje su dopunjavala svojim asistentskim uslugama. Na osnovu multikanalnog prodajnog pristupa na svim tržištima su jačali alternativni prodajni kanali, kao što su to banke, lizing kompanije i turističke agencije kao i  veb i mobilna prodaja. Na sektoru likvidacije šteta Triglav grupa razvija nova tehnološka i procesna poboljšanja, koja su posledica sve veće digitalizacije i uvođenja mobilnih usluga. Na nivou Grupe počele su se sprovoditi opsežne aktivnosti za uspostavljanje naprednog informativnog i inovativnog poslovnog okruženja Grupe. U razvojnim aktivnostima Triglav grupa sarađuje sa startapima, akceleratorima i uvodi nove forme partnerske saradnje.

 

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je o tome izjavio: »U 2017. godini postigli smo dobre rezultate, a naš poslovni rezultat je viši od planiranog. Visoki rast premija, dobar nadzor troškova i manje smanjenje prinosa od investicija od očekivanog pozitivno su uticali na naše poslovanje u ovoj godini, koja je obilovala štetnim događajima. Uz to smo sačuvali vodeći položaj na tržištu u regionu i finansijsku stabilnost, što potvrđuje i visoki kreditni rejtingi »A«, sa stabilnom srednjoročnom prognozom. Protekla godina bila je prva godina nove strategije kojom želimo našu Grupaciju sa 118 godina dugom tradicijom da prilagodimo izazovima budućnosti. Sve razvojne aktivnosti zacrtane u pet pravaca strategije počeli smo intenzivno da sprovodimo. U nekim oblastima su već vidljivi rezultati, a kod zahtevnijih projekata postavili smo dobre temelje za nastavak rada. Mi smo tim sa više od 5 hiljada saradnica i saradnika u šest država, koje povezuju iste vrednosti, vizije, misije i ciljevi. Zajedničkim snagama svi ćemo i dalje da nastojimo da ih uspešno ostvarimo.«

 

 

Ključni podaci o poslovanju Triglav grupe

 u milionima EUR

 

2016.

Plan 2017.

2017.*

2017/2016.

Fakturisana bruto premija osiguranja, saosiguranja i reosiguranja

936,0

oko 930

999,9

107

Neto prihodi od premija osiguranja

849,6

 

891,2

105

Fakturisani bruto iznosi šteta

606,0

 

642,2

106

Neto rashodi za štete

577,1

 

620,0

107

Bruto operativni troškovi

277,1

 

274,0

99

Bruto poslovni rezultat

95,1

između 70 i 80

84,4

89

Neto poslovni rezultat

82,3

 

69,7

85

Kombinovani koeficijent

92,91 %

oko 95%

93,87 %

101

Stanje bruto tehničkih rezervi na zadnji dan godine

2.660,8

 

2.732,2

103

Kapital na zadnji dan godine

744,3

 

756,6

102

Kapital vlasnika prevladavajućeg društva na zadnji dan godine

734,0

 

749,8

102

Neto profitabilnost kapitala

11,37 %

 

9,29 %

82

Neto profitabilnost kapitala vlasnika prevladavajućeg društva

11,48 %

 

9,34 %

81

Knjigovodstvena vrednost akcije (u EUR)

32,28

 

32,98

102

Neto dobit po akciji (u EUR)

3,62

 

3,07

85

Broj zaposlenih na zadnji dan godine

5.046

 

5.151

102

*Nerevidirani podaci

Ključni podaci o poslovanju Zavarovalnice Triglav

u milionima EUR

 

2016.

2017.*

2017/2016.

Fakturisana bruto premija osiguranja, saosiguranja i reosiguranja

593,1

622,0

105

Neto prihodi od premija osiguranja

509,8

522,1

102

Fakturisani bruto iznosi šteta

391,2

411,3

105

Neto rashodi za štete

350,7

376,3

107

Bruto operativni troškovi

164,5

167,7

102

Poslovni bruto rezultat

83,4

73,8

88

Neto poslovni rezultat

75,3

62,5

83

Kombinovani koeficijent

87,9 %

89,6 %

102

Stanje bruto tehničkih rezervi na zadnji dan godine

2.076,3

2.103,4

101

Kapital na zadnji dan godine

563,4

571,4

101

Neto profitabilnost kapitala

13,77 %

11,02 %

80

Broj zaposlenih na zadnji dan godine

2.335

2.285

98

*Nerevidirani podaci

Planirani podaci o poslovanju Triglav grupe za godinu 2018.[1] /

u milionima EUR

 

2015.

2016.

2017.*

Plan 2018.

Poslovni bruto rezultat

102,5

95,1

84,4

80-90

Fakturisana bruto premija osiguranja, saosiguranja i reosiguranja

919,1

936,0

999,9

više nego 1.000

Kombinovani koeficijent

92,8 %

92,9 %

93,9 %

oko 95 %


[1] Izjava o ograničenju odgovornosti: Planirane vrednosti za 2018. godinu baziraju se na prognozama, očekivanjima u vezi s događajima i okolnostima, kao i najavama kojima je Grupacija raspolagala u vreme pripreme ovog plana. Stvarni rezultati, poslovanje i događaji mogu znatno odstupati od onih koji su uzeti u obzir u planu. Zavarovalnica Triglav će u 2018. godini kod svakog objavljivanja privremenih rezultata Triglav grupe komentarisati planirani godišnji poslovni bruto rezultat Triglav grupe.

 

 

Share on Google+