Putno osiguranje

Čak i pri brižljivo planiranim putovanjima ili kratkim izletima u inostranstvo mogu se desiti nepredviđene neprijatnosti, nezgode ili bolest. Troškovi povezani sa neophodnim lekarskim tretmanom mogu biti vrlo visoki. Zato, pri planiranju izleta i putovanja u inostranstvo blagovremeno obezbedite sebi putno osiguranje. To vam obezbeđuje neophodnu finansijsku sigurnost pri pokrivanju troškova neophodnog lečenja, te troškova prevoza zbog bolesti.

Putno osiguranje sa asistencijom predstavlja sveobuhvatnu zaštitu u slučaju bolesti ili nesreće. Uz finansijsku sigurnost u okviru ugovorene osiguravajuće sume za pokriće troškova u slučaju hitnog lečenja i transportnih troškova usled bolesti ili nesrećnog slučaja, naš partner EUROP ASSISTENCE vam pruža 24-satnu pomoć ili asistenciju.

 

U okviru putnog osiguranja postoje tri programa:

 • Osnovni - Osiguravajuće pokriće 15.000,00 Eur-a, od čega za troškove prevoza najviše  3.600 EUR.   
 • Nadstandardni - Osiguravajuće pokriće 30.000,00 Eur-a , od čega za troškove prevoza najviše  7.200 EUR.   
 • Poseban - Osiguravajuće pokriće 10.000,00 Eur-a , od čega za troškove prevoza najviše  2.400 EUR.

 

Osiguravajuće pokriće obuhvata pružanje putnih i pravnih usluga, troškove nužnog medicinskog tretmana kao i troškove prevoza zbog nepredviđene bolesti ili njenih posledica, koja je počela ili nastala  na putu ili boravku u inostranstvu.

 

Pored toga, u putnom osiguranju sa asistencijom nudimo:

 • Individualno osiguranje,
 • Porodično osiguranje,
 • Grupna osiguranja (grupu čini 10 ili više osiguranika),
 • Individualno osiguranje za više ulazaka u evropske zemlje,
 • Osiguranje đačkih i studentskih ekskurzija, seminara, simpozijuma, turneja i sl.

 

Premija osiguranja se plaća prilikom ugovaranja osiguranja jednokratno i unapred – pre putovanja u inostranstvo. Osiguranik je dužan platiti osiguravajuću premiju prilikom potpisivanja polise osiguranja.

 

Na premiju osiguranja obračunava se doplatak u visini:

 • 100% od osnovne premije, ako je starost osiguranika veća od 65 godina,
 • 100% od osnovne premije ako je osiguranik, ili neko od osiguraniih lica, izvođač građevinskih  radova,
 • 100% od osnovne premije za lica na privremenom radu u inostranstvu ili studenti na školovanju,
 • 75% od osnovne premije za rekreativne sportiste, koji će se tokom trajanja osiguranja rekreativno baviti sportom (skijanje, vodene aktivnosti i slično),
 • 100% od osnovne premije za profesionalne sportiste koji će se tokom trajanja osiguranja aktivno baviti sportom (trenirajući, takmičeći se  ili slično).

 

Samo kod Triglav Osiguranja a.d.o. polisu možete zaključiti bez obzira na starosnu dob. Osobe starije od 70 godina mogu zaključiti polisu putnog osiguranja maksimalno na 60 dana.

 

Gde ugovoriti osiguranje?

U jednoj od poslovnica Triglav Osiguranja a.d.o.

 

Šta u slučaju nezgode ili bolesti na putovanju u inostranstvu?

U slučaju bolesti ili nezgode osiguranik treba osigurani slučaj da  prijavi asistentskoj kompaniji, i  to po sledećem uputstvu:

 • Pozovite našeg poslovnog partnera Europ Assistance, na tel: + 381 11 41 44 105, fax: +381 11 411 99 99,  gde se javlja  operater kojem osiguranik kaže prezime i ime, broj polise, opis nezgode odnosno bolesti, mesto gde se nalazi, kontakt telefon, adresu i broj telefona lekara koji  ga leči,
 • Operater će osnovne podatke preneti lekaru Europ Assistance-a, a on će da pozove lekara koji leči osiguranika ili će osiguraniku  dati uputstva za dalje postupanje,
 • Ako lekar Europ Assistance-a oceni da je zdravstveno stanje takvo da zahteva kvalitetnije lečenje nego što ga može ponuditi ustanova u kojoj se nalazi osiguranik, preporučiće osiguraniku  drugu zdravstvenu ustanovu,
 • U slučaju da osiguranik iz objektivnih razloga ne prijavi osigurani slučaj asistentskoj kompaniji, ili odluči da sam bira ustanovu u kojoj će da mu se ukaže medicinska pomoć, i troškove lečenje plati sam, osiguravač će ove troškove nadoknaditi osiguraniku nakon povratka u zemlju prebivališta,
 • Europ Assistance  u slučaju nezgode ili bolesti može obezbediti finansijsku garanciju u okviru sume osiguranja ili organizovati prevoz u zemlju prebivališta,
 • U slučaju da osiguranik iz objektivnih razloga ne prijavi osigurani slučaj asistentskoj kompaniji, ili odluči da sam bira ustanovu u kojoj će da mu se ukaže medicinska pomoć, i troškove lečenja plati sam, osiguravač će ove troškove nadoknaditi osiguraniku nakon povratka u zemlju prebivališta do visine razumnih i uobičajenih troškova lečenja, maksimalno do iznosa od 500 Eura.

 

Važno

Ako ne koristite asistenciju i medicinsku uslugu sami platite, savetujemo vam da upozorite lekare, stomatologe i druge pružaoce zdravstvenih usluga, da na ručun stave ime i preizime osigurane osobe, opis bolesti i lečenja, cene svake pojedine usluge, pečat i potpis lekara, medicinske ustanove ili apoteke. Preuzmite nalaze i medicinsku dokumentaciju. Sa originalnim računom, polisom osiguranja i zdravstvenom dokumentacijom će vam po povratku u domovinu troškovi biti pokriveni brzo i jednostavno.